รับสอน zabbix monitor

รับสอน การใช้ zabbix

-install
-monitor server
-monitor network
-การส่ง mail แจ้งเตือน
-ทำ screen
-แจ้งเตือน

สามารถแอดลายสอบถามได้ที่ idline: bezt18

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.