ขอเชิญร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( Workshop on UniNe

http://www.wunca.uni.net.th/wunca_portal/index.php

สำนัก งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 25 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ www.wunca.uni.net.th/wunca25

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-university Network : Uninet)โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง มหาวิทยาลัย/สถาบันและสถาบันการศึกษาต่างๆภายในประเทศเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน ซึ่งเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันและได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งนอกจากการได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษา ดังนั้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุด

    สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหา

วิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย UniNet จึงเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" หรือที่รู้จักกัน
ในนามงาน “WUNCA”

      ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละสองครั้งโดยสมาชิกของเครือข่าย UniNet จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ