อัพเกรด whmcs 5 ไป 6 แล้วเจอ error Table 'tblupdatehistory' already exists

error ประมาณนี้

Unable to complete incremental updates: Unable to import the 6.0.0 Alpha1 database file. Unable to import /home/USER/public_html/billing/resources/sql/upgrade600alpha1.sql: Table ‘tblupdatehistory’ already exists

ต่างประเทศก็เจอวิธีแก้ ก็คือทำย้อนตามไฟล์ /resources/sql/upgrade600alpha1.sql

อันไหนในไฟล์สร้าง ให้เราลบ

ตามเว็บบนผมทำตามแล้ว เหมือนมันยังไม่ครบ ผมเลยเขียนเพิ่ม

ก๊อปปี้วางตามผมได้เลย อัพเกรดมา 2 รอบ เทส restore แล้ว ทำใหม่ ผ่านฉลุย
[COLOR=#ff0000][B][SIZE=6]
Backup ก่อนทำนะจ๊ะ รับผิดชอบไม่ไหว[/SIZE][/B][/COLOR]DROP TABLE `tblupdatehistory`;
DROP TABLE `tblserversssoperms`;
DROP TABLE `tblknowledgebasetags`;
DROP TABLE `tblproduct_downloads`;
DROP TABLE `tblproduct_upgrade_products`;
DROP TABLE `tblknowledgebasetags`;
DROP TABLE `tbltlds`;
DROP TABLE `tbltld_categories`;
DROP TABLE `tbltld_category_pivot`;
DROP TABLE `tbltld_category_pivot`;


ALTER TABLE `tblemailtemplates` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tblconfiguration` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tblclients` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;

ALTER TABLE `tblnetworkissues` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tblproducts` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tblproductgroups` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tbldownloads` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tbldownloadcats` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tbldomains` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;

ALTER TABLE `tblproduct_upgrade_products` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tbldomainsadditionalfields` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tblhosting` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tblannouncements` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;

ALTER TABLE `tblhostingaddons` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tblcontacts` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tblcancelrequests` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tblquoteitems` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tblaffiliates` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;
ALTER TABLE `tbladminsecurityquestions` DROP `created_at` ,
DROP `updated_at` ;

หากใครกลัวผมไม่แม่น ให้เปิดไฟล์ upgrade600alpha1.sql ไล่เองเลยนะครับ

-- Create the updater history table.
CREATE TABLE `tblupdatehistory` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `admin_id` int(11) NOT NULL,
 `original_version` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `new_version` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `success` tinyint(1) NOT NULL,
 `message` text COLLATE utf8_unicode_ci,
 `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Add timestamps to mail templates.
-- Set utf8_unicode_ci collation to existing mail templates.
ALTER TABLE `tblemailtemplates`
 ADD `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' AFTER `plaintext`,
 ADD `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' AFTER `created_at`;

-- Add timestamps to configuration entries.
-- Set utf8_unicode_ci collation to existing settings.
ALTER TABLE `tblconfiguration`
 CHANGE COLUMN `value` `value` TEXT COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 ADD `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' AFTER `value`,
 ADD `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' AFTER `created_at`;

ALTER TABLE `tblconfiguration` DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Add timestamps to clients.
-- Set utf8_unicode_ci collation to existing clients.
ALTER TABLE `tblclients`
 ADD `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' AFTER `overrideautoclose`,
 ADD `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' AFTER `created_at`;

-- Add timestamps to network issues.
ALTER TABLE `tblnetworkissues` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tblnetworkissues` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Add port field to servers table.
ALTER TABLE `tblservers` ADD `port` INT( 8 ) NULL DEFAULT NULL AFTER `secure` ;

-- Set default price of a domain registration to -1 where price is currently 0 --
UPDATE tblpricing SET `msetupfee` = '-1.00' WHERE `msetupfee` = '0.00' AND `type` = 'domainregister';
UPDATE tblpricing SET `qsetupfee` = '-1.00' WHERE `qsetupfee` = '0.00' AND `type` = 'domainregister';
UPDATE tblpricing SET `ssetupfee` = '-1.00' WHERE `ssetupfee` = '0.00' AND `type` = 'domainregister';
UPDATE tblpricing SET `asetupfee` = '-1.00' WHERE `asetupfee` = '0.00' AND `type` = 'domainregister';
UPDATE tblpricing SET `bsetupfee` = '-1.00' WHERE `bsetupfee` = '0.00' AND `type` = 'domainregister';
UPDATE tblpricing SET `monthly` = '-1.00' WHERE `monthly` = '0.00' AND `type` = 'domainregister';
UPDATE tblpricing SET `quarterly` = '-1.00' WHERE `quarterly` = '0.00' AND `type` = 'domainregister';
UPDATE tblpricing SET `semiannually` = '-1.00' WHERE `semiannually` = '0.00' AND `type` = 'domainregister';
UPDATE tblpricing SET `annually` = '-1.00' WHERE `annually` = '0.00' AND `type` = 'domainregister';
UPDATE tblpricing SET `biennially` = '-1.00' WHERE `biennially` = '0.00' AND `type` = 'domainregister';

-- Increase affiliate maximum limit.
ALTER TABLE `tblaffiliates` MODIFY `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

-- Add sever sso restriction field and permissions tables.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblserversssoperms` (
 `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `server_id` int(10) NOT NULL,
 `role_id` int(10) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ;

-- Create knowledgebase tags data table.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblknowledgebasetags` (
 `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `articleid` int(10) NOT NULL,
 `tag` varchar(64) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- Add timestamps to products.
ALTER TABLE `tblproducts` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tblproducts` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Allow larger product welcome email templates ids and display orders.
ALTER TABLE `tblproducts` CHANGE COLUMN `welcomeemail` `welcomeemail` INT(10) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE `tblproducts` CHANGE COLUMN `order` `order` INT(10) NOT NULL DEFAULT '0';

-- Allow larger quantities of products in stock.
ALTER TABLE `tblproducts` CHANGE COLUMN `qty` `qty` INT(10) NOT NULL DEFAULT '0';

-- Use integers to store product mail template ids.
ALTER TABLE `tblproducts` CHANGE COLUMN `autoterminateemail` `autoterminateemail` INT(10) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE `tblproducts` CHANGE COLUMN `upgradeemail` `upgradeemail` INT(10) NOT NULL DEFAULT '0';

-- Add timestamps to product groups.
ALTER TABLE `tblproductgroups` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tblproductgroups` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Add timestamps to downloads.
ALTER TABLE `tbldownloads` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tbldownloads` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Add timestamps to download categoriess.
ALTER TABLE `tbldownloadcats` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tbldownloadcats` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Link products to downloads via table.
CREATE TABLE `tblproduct_downloads` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `product_id` int(10) NOT NULL,
 `download_id` int(10) NOT NULL,
 `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `tblproduct_downloads_product_id_index` (`product_id`),
 KEY `tblproduct_downloads_download_id_index` (`download_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Link products to their upgrade products via table.
CREATE TABLE `tblproduct_upgrade_products` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `product_id` int(10) NOT NULL,
 `upgrade_product_id` int(10) NOT NULL,
 `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `tblproduct_upgrade_products_product_id_index` (`product_id`),
 KEY `tblproduct_upgrade_products_upgrade_product_id_index` (`upgrade_product_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Index various columns
ALTER TABLE `tblinvoiceitems` CHANGE `type` `type` VARCHAR(30) NOT NULL;
ALTER TABLE `tblinvoiceitems` ADD INDEX (`userid`, `type`, `relid`);
ALTER TABLE `tblactivitylog` ADD INDEX (`userid`);
ALTER TABLE `tbltickets` ADD INDEX (`did`);
ALTER TABLE `tbltickets` CHANGE `status` `status` VARCHAR(64) NOT NULL;
ALTER TABLE `tblticketstatuses` CHANGE `title` `title` VARCHAR(64) NOT NULL;

-- Add timestamps to domains
ALTER TABLE `tbldomains` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tbldomains` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tbldomainsadditionalfields` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tbldomainsadditionalfields` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Add timestamps to services
ALTER TABLE `tblhosting` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tblhosting` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Add timestamps to announcements
ALTER TABLE `tblannouncements` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tblannouncements` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Adjust tid length in tbltickets
ALTER TABLE `tbltickets` MODIFY `tid` VARCHAR(128);

-- Add new quotes permission to the subaccounts permission where the existing invoices permission is present.
UPDATE `tblcontacts` SET `permissions` = CONCAT(`permissions`, ',quotes') WHERE `subaccount` = 1 AND `permissions` LIKE '%invoices%';

-- Add the TLD table.
CREATE TABLE `tbltlds` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `tld` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Add the TLD category table.
CREATE TABLE `tbltld_categories` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `category` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `is_primary` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
 `display_order` int(11) DEFAULT NULL,
 `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Add the linker between TLD and category.
CREATE TABLE `tbltld_category_pivot` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `tld_id` int(11) NOT NULL,
 `category_id` int(11) NOT NULL,
 `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `tbltld_category_pivot_tld_id_index` (`tld_id`),
 KEY `tbltld_category_pivot_category_id_index` (`category_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Add new permission for WHMCS Connect:
INSERT INTO `tbladminperms` (`roleid`, `permid`) VALUES ('1', '131');

-- Add timestamps to service addons
ALTER TABLE `tblhostingaddons` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tblhostingaddons` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Add timestamps to client contacts
ALTER TABLE `tblcontacts` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tblcontacts` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Add timestamps to cancellation requests
ALTER TABLE `tblcancelrequests` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tblcancelrequests` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Add timestamps to quote items
ALTER TABLE `tblquoteitems` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tblquoteitems` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Add timestamps to affiliates
ALTER TABLE `tblaffiliates` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tblaffiliates` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';

-- Add timestamps to security questions
ALTER TABLE `tbladminsecurityquestions` ADD COLUMN `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';
ALTER TABLE `tbladminsecurityquestions` ADD COLUMN `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00';สงสัยว่าทำไมต้อง crop table เดิมสองครั้งหรอครับ

DROP TABLE tblupdatehistory;
DROP TABLE tblserversssoperms;
DROP TABLE tblknowledgebasetags;
DROP TABLE tblproduct_downloads;
DROP TABLE tblproduct_upgrade_products;
DROP TABLE tblknowledgebasetags;
DROP TABLE tbltlds;
DROP TABLE tbltld_categories;
DROP TABLE tbltld_category_pivot;
[COLOR=#b22222]DROP TABLE tbltld_category_pivot;[/COLOR]