หามือปืนแก้ปัญหา VMware 6.x ช้าบน VM บางตัว

แก้ได้เองละครับ ขอบคุณครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.