Ubuntu Linux Jump Start หลักสูตรอบรมที่จะช่วยให้คุณสามารถเซ็ตอัพลีนุกซ์ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

[h=2][B][COLOR=navy]Ubuntu Linux Jump Start ! [/COLOR][SIZE=-1](for Server)[/SIZE][/B][/h][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif]หลักสูตร Ubuntu Linux Jump Start นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจจะใช้งานในระดับเบื้องต้นสามารถเริ่มต้นศึกษาได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด โดยเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ไปทีละขั้นตอนตั้งแต่การติดตั้ง การคอนฟิกเพื่อการเริ่มต้นใช้งาน การปรับแต่งตัวโปรแกรมให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งาน ไปจนถึงการคอนฟิกเพื่อใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์ชนิดต่างๆ [/FONT][/COLOR]

[B]จุดเด่นที่ทำให้ท่านต้องอบรมกับเรา [/B]
[COLOR=#000000][FONT=ms sans serif] - คู่มือประกอบการอบรม เรียบเรียงโดยทีมงานของสถาบันฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับเนื้อหาอบรม[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=ms sans serif] - ใช้ IP จริง 1 IP /1 ท่าน และ Domain จริงในการฝึกอบรม
[/FONT][/COLOR]- [COLOR=#000000][FONT=ms sans serif]ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่อง Server 1 คน/1 เครื่อง[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=ms sans serif] - CD Ubuntu Server 12.04 จำนวน 1 แผ่น (ล่าสุด)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=ms sans serif] - Linux Certification ประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามหลักสูตร[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#ff0000]- วิทยากรมีประสบการณ์ด้านลีนุกซ์มากกว่า 10 ปี สามารถสอนโดยไม่ต้องเปิดหนังสือ[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]-จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง 10-11 ท่าน/กรุ๊ป ทำให้อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึง
[/COLOR]
วิทยากร : อ.ธีรภัทร มนตรีศาสตร์ ( LPIC-1, LPIC-2,LPIC-3,LCP, RHCE score 96.67%)

[B]ตารางอบรม
อบรม 17-19 ก.ค. รวม 5 วัน จำนวน 35 ช.ม. 9.00-17.00 น.
[/B]http://www.itdestination.com/training/schedule/

เนื้อหาหลักสูตร
http://www.itdestination.com/training/courses/ubuntu-linux-jump-start/ubuntu-flyer.pdf

[B]ลักษณะของการอบรม[/B]
[COLOR=#00ff00][FONT=ms sans serif] [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000ff][FONT=ms sans serif]เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการลงมือทำงานจริง(Hands On) โดยจำลองสถานการณ์จากความต้องการใช้งานจริง (Scenarios-based training)
เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ประสบการณ์มากที่สุด ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน [/FONT]
[FONT=ms sans serif] การฝึกอบรมหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง โดยแต่ละเครื่องจะมีสิทธิ์ใช้งานไอพีแอดเดรสจริงเครื่องละ 1 ไอพี (ทางสถาบันจัดเตรียมไว้ให้มากถึง 14 ไอพี)
พร้อมโดเมนจริงสำหรับใช้ฝึกคอนฟิกในหัวข้อที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตจริงๆ ได้แก่ Proxy/Internet Gateway ,Web Server และ Mail Server
จึงทำให้ผู้ฝึกอบรมได้สัมผัส กับสภาพการทำงานที่แท้จริงมากที่สุด
[/FONT][/COLOR][COLOR=#00ff00][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif]
[B]ตัวอย่าง Lab ที่ใช้ในการอบรม
[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif][/FONT][/COLOR][U][COLOR=#800080][FONT=ms sans serif]ตัวอย่าง LAB [/FONT][/COLOR][/U][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif][U]1 [/U]: ต้องการแชร์อินเตอร์เน็ตให้เครื่องลูกข่ายทุกตัวในระบบเครือข่ายแลนในองค์กรสามารถออกไปใช้อินเตอร์เน็ตได้พร้อมกันทุกตัว โดยมีระบบพร๊อกซี่ช่วยเพิ่มความเร็ว
ในการเปิดหน้าเว็บไซต์ มีการป้องกันการเข้าสู่เว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ การจำกัดสิทธิ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นรายบุคคล และต้องเป็นระบบ Transparent Proxy เพื่อให้บราวเซอร์
สามารถเปิดเว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าพร๊อกซี่ในเว็บบราวเซอร์

[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif][/FONT][/COLOR][COLOR=#800080][FONT=ms sans serif][U]ตัวอย่าง LAB 2 : [/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif]หน่วยงานแห่งหนึ่งต้องการใช้งานเมล์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้งานได้ผ่านหน้าจอเว็บบราวเซอร์ (web mail) มีระบบกรองแสปมเมล์ในตัวเองแบบฟรีอัพเดต สามารถรับส่งเมล์
กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ leased line และมีระบบฐานข้อมูลรายชื่อผู้ใช้อีเมล์ภายในองค์กร (Address Book) พร้อมการป้องกันการโจมตีที่จำเป็นเมื่อต้องทำงา
ด้วยไอพีจริง

[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif][/FONT][/COLOR][U][COLOR=#800080][FONT=ms sans serif]ตัวอย่าง LAB 3[/FONT][/COLOR][/U][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif] : บริษัทแห่งหนึ่งมีความต้องการเปิดเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และรันแอปพลิเคชั่นที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง จำนวน 3 เว็บไซต์ โดยใช้ Ubuntu Linux เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL เพื่อทำงานร่วมกับ โปรแกรมประเภท CMS (Content Management System) ต่างๆ ที่จะติดตั้งใช้งาน โดยหลังจากคอนฟิกแล้วจะนำไปติดตั้งที่ IDC (Internet Data Center) จึงต้องป้องกันด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif]
[/FONT][/COLOR][B][U]ราคาค่าอบรม[/U]
[COLOR=red]ราคาพิเศษสุดๆ สำหรับผู้ชำระเงิน 5 ท่าน แรกของรุ่นที่เปิดอบรม ลดเหลือ 8,500 บาท (ยังไม่รวมภาษี) [/COLOR]
ท่านที่ 6 - 11 ชำระเงินก่อนอบรม 15 วัน ราคา 9,500 บ. (ยังไม่รวมภาษี)
ชำระวันที่อบรม ราคาปกติ 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี)
[/B][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif][/FONT][/COLOR][COLOR=#006400][FONT=ms sans serif]ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% สำหรับบริษัทหรือนิติบุคคล
[/FONT][FONT=ms sans serif]หน่วยราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงบประมาณ[/FONT][FONT=ms sans serif]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=ms sans serif]
รายละเอียดหลักสูตร
[/FONT][/COLOR]http://www.itdestination.com/training/courses/ubuntu-linux-jump-start/index.php[COLOR=#000000][FONT=ms sans serif]

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ITdestination.com
[/FONT][/COLOR]http://www.itdestination.com/index.php
[COLOR=#000000][FONT=ms sans serif]
ติดต่อเจ้าหน้าที่
e-mail : info@itdestination.com
โทร. 0-2509-8444, 089 890-5494

[/FONT][/COLOR]