ปรึกษาครับ ubuntu boot ไม่ขึ้น usr/bin/env หาไม่เจอครับ

ก่อนนี้คือเข้าผ่าน filezilla ยังไม่ทัน connect server ค้างไปเลย พอ restart ก็ไม่ขึ้นเลยครับ
image

ไฟล์ env หายไปจาก server ครับ

อาการเหมือน disk / ข้อมูลพังครับ…

fsck จะมีโอกาสกลับมาไหมครับ ลองเช็คตาม path sql กับ site ยังอยู่ปกติดีครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.