สอบถามเรื่อง "ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" ครับผม

คือกะไว้ว่าจะจดทะเบียนพาณิชย์นะครับ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตอนไหน

ตอนนี้มีใบลงทะเบียน แบบ ทพ. และเอกสารแนบ แล้วครับ

ที่อยากจะถาม มีดังนี้ครับ

  • มีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการจดทะเบียน
  • อายุเท่าไรขึ้นไป

และข้ออื่นๆครับ ใครที่เคยจดทะเบียนพาณิชย์ฯ ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะครับ

ขอบคุณครับ
BEER.

ค่าธรรมเนียม 50 บาทครับ

http://www.dbd.go.th/thai/e-commerce/intro_guide.phtml

นอกจากค่าธรรมเนียมแล้ว มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมครับ อย่างพวกภาษีอากร อะไรต่างๆนะครับ

ตอนนี้คิดว่า ตั้งแต่อายุ 15 ขึ้น ถึงจดได้ครับ (เพราะในนั้นบอกต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน)

ยังไงก็ช่วยบอกเพิ่มเติมหน่อยนะครับ ขอแบบละเอียดเลยยิ่งดีครับ

http://www.kodmhai.com/m2/m2-4/m4-19-36.html

ว่าด้วยเรื่องของผู้เยาว์

ส่วนที่ 2 ความสามารถ
มาตรา 19 บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์

มาตรา 27 ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ ในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่น หรือในการทำสัญญา เป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได้ ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรม ไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาล ให้สั่งอนุญาตได้

วรรคสอง ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจ หรือการจ้างแรงงานตาม วรรคหนึ่งให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว

วรรคสาม ถ้าการประกอบธุรกิจ หรือการทำงานที่ได้รับความยินยอมหรือ ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายถึงขนาดหรือ เสื่อมเสียแก่ผู้เยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยินยอม ที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์เสียได้หรือในกรณีที่ศาลอนุญาต ผู้แทนโดยชอบธรรม อาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์นั้นเสียได้

วรรคสี่ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมโดยไม่มีเหตุ อันสมควรผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาล ให้เพิกถอนการบอกเลิกความ ยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมได้

วรรคห้า การบอกเลิกความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรม หรือการเพิก ถอนการอนุญาตโดยศาล ย่อมทำให้ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุ นิติภาวะแล้วของผู้เยาว์สิ้นสุดลง แต่ไม่กระทบกระเทือนการใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้กระทำไปแล้วก่อนมีการบอกเลิกความยินยอมหรือเพิก ถอนการอนุญาต

จะทำธุรกิจการค้าขอความยินยอมก่อนนะค่ะ ถ้ายังเป็นผู้เยาว์ และการเป็นผู้เยาว์ควรแจ้งต่อผู้ให้บริการด้วย เพราะจะมีผลต่อการทำธุรกรรมสัญญา

ครับ พอได้รู้อะไรมากขึ้นแล้วครับ

มาต่อด้านค่าใช้จ่ายดีกว่าครับ มีอะไรบ้างครับในการจดทะเบียน และค่ายใช้จ่ายแต่ละเดือน หรือแต่ละปี

[u]http://www.kodmhai.com/m2/m2-4/m4-172-181.html[/u]

ว่าด้วยเรื่องการแสดงเจนาต่อผู้เยาว์อันมีผลเป็นโมฆียะกรรม

มาตรา 175 โมฆียะกรรมนั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้

(1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยินยอม ของผู้แทน โดยชอบธรรม
(2)บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือ คนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็น คนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์

(3) บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล หรือ ถูกข่มขู่

(4) บุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะตาม มาตรา
30 ในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว

ถ้าบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะถึงแก่ความตาย ก่อนมีการ บอกล้างโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้าง โมฆียะกรรมนั้นได้

[color=red]ใช้ได้ตลอดชีวิต