ปิดเกมบีโอไอลดมือซอฟต์แวร์ไทยสมองไหล

อดิเรก ปฏิทัศน์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็ม เอฟ