รับสอนดนตรีย่านรามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ พระยาสุเรนทร์ มีบุตรหลานพาไปเรียนกันนะครับ

รับสอนดนตรีย่านรามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ พระยาสุเรนทร์ สอนแบบตัวต่อตัว
ใครอยู่แถวนั้น มีบุตรหลานพาไปเรียนกันนะครับ

โรงเรียนจินตนการดนตรี เปิดให้บริการทางการศึกษาดนตรีในหลายสาขาวิชา เช่น
เปียโน ไวโอลิน กีตาร์ ตีกลอง ร้องเพลง และดนตรีไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุนทรียภาพทางดนตรี
มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก และนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.chintanakarn.com

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.