เชิญเพื่อนๆ ร่วมงาน “เวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตและการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคมในประเทศไทย”

[FONT=arial][SIZE=2]ด้วยมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมืองจะดำเนินการจัด [B]“เวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตและการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคมในประเทศไทย”[/B] ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม ชั้น 1 อาคารชินโสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โดยมีเป้าหมายเพื่อ ให้องค์กรประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตและประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมโยงประเด็นไปสู่กลุ่ม หน่วยงาน องค์กรหรือกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคและในระดับสากล

[/SIZE][/FONT][FONT=arial][SIZE=2]ในการนี้ มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมเวทีฯ ระหว่าง เวลา 09.00 [FONT=SimSun]–[/FONT] 16.00 น ตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ https://igf.in.th ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี

[/SIZE][/FONT][FONT=arial][SIZE=2][/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2] จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้[/SIZE][/FONT][FONT=arial]
[/FONT][FONT=arial]ประสานงานพิ่มเติม ลลิตา 0-897-894-845[/FONT]

ชวนไปงาน https://www.facebook.com/groups/thailanddigitaleconomy/permalink/1552864244998085/

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ น่าจะสนใจเวทีนี้ครับ เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. …. ที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้เสนอครับ – ซึ่งมีอยู่มาตราหนึ่งกำหนดความรับผิดของผู้ให้บริการเอาไว้

“มาตรา 22 ผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผู้ใดรู้ว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน และมิได้จัดการถอนหรือกำจัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายออกจากระบบคอมพิวเตอร์นั้นในทันที ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สนใจร่วมฟังข้อมูลและทัศนะจากนักวิชาการกฎหมาย เชิญนะครับ
อังคาร 17 กุมภาพันธ์ 2558 10:30-12:30
ห้องประชุมจุฬาเกษม ชั้น 1 อาคารชินโสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (ซอยวิภาวดี 24, MRT พหลโยธิน ทางออก 2)