เตรียมรับมือวันที่ 13 มกราคมกันรึยัง?

วันนี้ได้รับเมล์ จากidc

8 มกราคม 2557
เรียน ทา่นผ้ใูช้บริการทกุทา่นที่นบัถือ
เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับสถาณการณ์ฉกุเฉินจากการชมุนมุทางการเมือง
เนื่องจากการชมุนมุทางการเมอืงที่กลมุ่ผู้ชมุนมุได้ประกาศจะดา เนินการปิด กรุงเทพมหานคร รวมทงั้อาจจะมีการตดั ระบบไฟฟ้า ในวนัที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไปนนั้
ทางบริษัท ------------- ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการดา เนนิกิจกรรมการชมุนมุ ดงักลา่วที่อาจจะกระทบต่อการให้บริการ ทางเจ้าหน้าที่จงึใคร่ขอความร่วมมือในการงดดา เนินการ Maintenance server ใน วนัที่ 13 มกราคม 2557 ดงักลา่วนี้
ทงั้นี้ทางบริษัทฯ ต้องขออภยัในความไมส่ะดวกดงักล่าวและหวงัเป็นอยา่งยงิ่วา่จะได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ การแก่ทา่นด้วยดตีลอดไป
ขอแสดงความนบัถือ

สรุป ม๊อปจะมาอีกแล้ววว ทุกท่านเตรียมรับมือรึยัง

ย้ายลูกค้าส่วนใหญ่ไปไว้ที่ รัชดา ครบถ้วนแล้วครับ


ใครจะ MA อะไรก็ควรทำก่อน 13 นะครับ.