ช่วยหน่อยครับ เซิฟเวอร์เมล์คิวส่งออกเยอะมาก+ดาต้าเบสล่มบ่อย

ช่วยหน่อยครับ มี 2 ปัญหา ครับ
1.เซิฟเวอร์เมล์คิวส่งออกเยอะมาก ส่งจาก root เลยครับ
2.ดาต้าเบสล่มบ่อย
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่าง เมล์

[COLOR=#EEEEEE][FONT=verdana][/FONT][/COLOR][U][B][COLOR=#ff0000][FONT=verdana]E-Mail Headers[/FONT][/COLOR][/B][/U][COLOR=#EEEEEE][FONT=verdana]

[/FONT][/COLOR]1UUmjm-0001RS-II-H
mail 8 12
<>
1366760102 0
-ident mail
-received_protocol local
-body_linecount 32
-max_received_linelength 153
-allow_unqualified_recipient
-allow_unqualified_sender
-frozen 1366760103
-localerror
XX
1
root@xxxxx.com

140P Received: from mail by xxxxx.com with local (Exim 4.76)
id 1UUmjm-0001RS-II
for root@xxxxx.com; Wed, 24 Apr 2013 06:35:02 +0700
041 X-Failed-Recipients: root@xxxxx.com
029 Auto-Submitted: auto-replied
058F From: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@xxxxx.com>
024T To: root@xxxxx.com
059 Subject: Mail delivery failed: returning message to sender
047I Message-Id: <E1UUmjm-0001RS-II@xxxxx.com>
038 Date: Wed, 24 Apr 2013 06:35:02 +0700

[COLOR=#ff0000][U][B][FONT=verdana]E-Mail Body Chunk[/FONT][/B][/U][/COLOR]
1UUmjm-0001RS-II-D
This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

root@xxxxxx.com

------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

Return-path: <root@xxxxxx.com>
Received: from root by xxxxxx.com with local (Exim 4.76)
(envelope-from <root@xxxxxx.com>)
id 1UUmjl-0001RO-LJ
for root@xxxxxx.com; Wed, 24 Apr 2013 06:35:02 +0700
From: root@xxxxxx.com (Cron Daemon)
To: root@xxxxxx.com
Subject: Cron <root@xxxxxx> LANG=C LC_ALL=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg --lock-file /var/lock/mrtg/mrtg_l --confcache-file /var/lib/mrtg/mrtg.ok
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Auto-Submitted: auto-generated
X-Cron-Env: <SHELL=/bin/sh>
X-Cron-Env: <HOME=/root>
X-Cron-Env: <PATH=/usr/bin:/bin>
X-Cron-Env: <LOGNAME=root>
X-Cron-Env: <USER=root>
Message-Id: <E1UUmjl-0001RO-LJ@xxxxxx.com>
Date: Wed, 24 Apr 2013 06:35:01 +0700

Subroutine SNMPv1_Session::AF_INET6 redefined at /usr/lib/perl5/5.8.8/Exporter.pm line 65.
at /usr/bin/…/lib64/mrtg2/SNMP_Session.pm line 594
Subroutine main::AF_INET6 redefined at /usr/lib/perl5/5.8.8/Exporter.pm line 65.
at /usr/bin/mrtg line 97


[COLOR=#ff0000][U][B][FONT=verdana]Log[/FONT][/B][/U][/COLOR]
2013-04-24 06:35:03 Received from <> R=1UUmjl-0001RO-LJ U=mail P=local S=1725 T="Mail delivery failed: returning message to sender"
2013-04-24 06:35:03 root@xxxxxxx.com F=<> R=virtual_aliases:
*** Frozen (delivery error message)

เมลนี่มันส่งจาก cron ของ MRTG ไม่ใช่หรอฮะ

Subject: Cron <root@xxxxxx> LANG=C LC_ALL=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg --lock-file /var/lock/mrtg/mrtg_l --confcache-file /var/lib/mrtg/mrtg.ok

แก้ /etc/cron.d/mrtg
เพิ่ม > /dev/null 2>&1 ต่อท้ายเข้าไป

ขอบคุณทั้ง 2 ท่าน แต่ผมเป็นมือใหม่สุดๆครับ
ขอแบบละเอียดกว่านี้หน่อย
:875328cc:

ผมลองทำตามแล้วครับ
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]เพิ่มเติมสั่งไม่ให้ mrtg ส่ง email เวลาทำงาน[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]พิมพ์ [B]nano /etc/cron.d/mrtg[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]แล้วเพิ่ม [B]>/dev/null 2>&1[/B] ต่อท้ายเป็น[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]*/5 * * * * root LANG=C LC_ALL=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg --lock-file /var/lock/mrtg/mrtg_l --confcache-file /var/lib/mrtg/mrtg.ok [B]>/dev/null 2>&1[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]จากนั้นก็บันทึก Ctrl+X แล้วกด Y[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]วิธีถอนการติดตั้ง MRTG[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode][B]rpm -e mrtg[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]ขอบคุณ kke[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Lucida Sans Unicode]ที่มา : http://www.thaihosttalk.com/showthread.php/72541[/FONT][/COLOR]