ข้อตกลงการใช้งาน และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

พอดีว่าข้อตกลงการใช้งานที่ตัวเองร่าง (+ ลอก) มาใช้มันก็นานพอควรแล้ว อาจไม่ทันสมัยในยุคที่ cloud รุ่งเรืองไปบ้าง
แล้วก็บังเอิญเจอทวีตพูดถึงข้อตกลงการใช้งาน cloud ของ สรอ.พอดี เลยว่าจะเอามาแก้ๆ กันดูมั้ยคัรบ

http://cloud.ega.or.th/index.php/terms-and-conditions

มีจุดน่าสนใจอยู่หน่อยนึง

 1. ความพร้อมในการให้บริการ (Service Availability)
  ความพร้อมในการให้บริการ หมายถึง การให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานในเครื่องเสมือนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ตลอดเวลา ไม่นับรวมถึงการที่ผู้ใช้บริการปิดเครื่องให้บริการหรือผู้ใช้บริการกระทำการใดๆต่อเครื่องเสมือนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเอง และไม่รวมข้อขัดข้องที่เกิดจากสาเหตุของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อปลายทางด้านผู้ใช้บริการ
  ความสามารถในการใช้บริการ ร้อยละ 99.5
  คิดเป็นเวลาในการ Downtime ประมาณ 216 นาที

   ทั้งนี้เวลาในการ Downtime จะนับเป็นเวลาสะสมต่อเดือน ซึ่งจะไม่นับรวม กรณีมีการแจ้งให้ทราบเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหรือช่วงเวลาการดูแลบำรุงรักษาระบบ
  
 2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

3.3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องเสมือนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ ให้บริการ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

3.4. หากผู้ใช้บริการทราบว่า มีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นกับเครื่องให้บริการ หรือห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สรอ. ทราบทันที เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แก่ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการหรือของ สรอ.

3.5. ข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องเสมือนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับ สรอ. จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

[U][B]3.9. [/B][/U] ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ลงนามใน แบบคำขอใช้บริการ Government Cloud จากผู้ให้บริการ

4.2. ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นใน กรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี

4.3. การให้บริการนี้สรอ.ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อย่าง เคร่งครัด ดังนั้น สรอ.จะไม่กระทำการใดๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆของ ผู้ใช้บริการ เช่น สรอ. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือตรวจสอบข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูล หรือข้อมูลที่สื่อสารผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น สรอ. จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายและเสียหาย ของข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าว หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะให้ สรอ. ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลหรือ แฟ้มข้อมูลดังกล่าว จะต้องมีการร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษรและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทาง สรอ. ซึ่งอาจกระทบกับความสูญหายและเสียหายของข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ สรอ.จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี

4.6. บริการจะไม่ครอบคลุม ในกรณีที่บริการเกิดปัญหา เนื่องมาจาก Application ที่ผู้ใช้บริการมาลงเพิ่มเติม หาก ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะให้ สรอ. ช่วยในการตรวจสอบ จะต้องมีการร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษรและขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของทาง สรอ. ว่าสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ และทางสรอ. จะไม่รับผิดชอบต่อเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

4.7. สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการ รวมทั้ง การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้ใช้บริการในทันที ทั้งนี้ สรอ. จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว ในกรณีต่อไปนี้
4.7.1. เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนของผู้ใช้บริการได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานของอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบการสื่อสารข้อมูลของ สรอ.
4.7.2. ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
4.7.3. เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ
4.7.4. ผู้ให้บริการมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว ผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลงได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวไม่ได้เกิด จากความผิดของผู้ใช้บริการ

4.8. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางผู้ให้บริการได้ไม่เกิน 2 คน หากมีการ เปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำจาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรทันที ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อ ประสานงานกับผู้ให้บริการ ขอใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลาย ลักษณ์อักษรให้ ผู้ให้บริการทราบ

 1. ระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
  6.1. สรอ.รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ โดยแบ่งระยะเวลาตอบกลับตามช่องทาง การร้องเรียน (Response Time) ดังนี้

6.3. เวลาในการแก้ไขปัญหา (Fix Time) หลังจากมีการแจ้งเหตุปัญหาขัดข้องจากการใช้งาน จะมีการกำหนดลำดับ ความสำคัญของปัญหา จากผลกระทบของปัญหาและความเร่งด่วนของปัญหานั้นๆ รวมถึงระยะเวลาในการแก้ไข ปัญหา ดังนี้

     ทั้งนี้ระยะเวลาการแก้ไขปัญหานับเวลาตั้งแต่มีการแจ้งปัญหาเข้ามา จนกระทั่งถึงทำการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยและแจ้งให้ผู้แจ้งปัญหารับทราบแล้ว
     ข้อยกเว้น ข้อร้องเรียนในบางกรณีซึ่งอาจจะเป็นการข้อติชม หรือข้อเสนอเพื่อให้ปรับปรุงทาง สรอ. จะรับไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยจะไม่นับเวลาในการแก้ไขปัญหา

[B]8. ระยะเวลาการให้บริการ[/B]
[B]ข้อตกลงการให้บริการนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2556[/B]

=============================================================

ก๊อปมาแปะอันที่น่าสนใจไว้ก่อน เดี๋ยวขอไปเรียบเรียงใหม่จะเอาข้อตกลงฉบับเต็มอันใหม่มาแปะครับ :slight_smile:

ลงชื่อไว้ก่อน

ลงชื่อด้วยครับ

อย่างแจ่ม

ขอลงชื่อด้วยคนครับ