ผิดตรงใหน... งง และ

คือ import ฐานข้อมูลไม่ได้ มันขึ้นยังนี้อ่ะครับ

>Error SQL query: – phpMyAdmin SQL Dump
>– version 2.8.0.3
>– http://www.phpmyadmin.net
>–
>– โฮสต์: localhost
>– เวลาในการสร้าง: 10 มิ.ย. 2006 น.
>– รุ่นของเซิร์ฟเวอร์: 5.0.21
>– รุ่นของ PHP: 5.1.4
>–
>– ฐานข้อมูล: pd01mas
>–
>– --------------------------------------------------------
>–
>– โครงสร้างตาราง pd01mas
>–
>CREATE TABLE pd01mas ( F_cEmpcode char( 9 ) default NULL ,
>F_cPreEn char( 5 ) default NULL ,
>F_cNameEn char( 20 ) default NULL ,
>F_cSurEn char( 30 ) default NULL ,
>F_cPreTh char( 5 ) default NULL ,
>F_cSurTh char( 30 ) default NULL ,
>F_cAddr1 char( 80 ) default NULL ,
>F_cAddr2 char( 80 ) default NULL ,
>F_cSexCode char( 1 ) default NULL ,
>F_dBirthDT datetime default NULL ,
>F_cAges char( 5 ) default NULL ,
>F_cResiden char( 20 ) default NULL ,
>F_cNation char( 20 ) default NULL ,
>F_cMajCode char( 3 ) default NULL ,
>F_cComCode char( 1 ) default NULL ,
>F_cDivCode char( 6 ) default NULL ,
>F_cDepCode char( 6 ) default NULL ,
>F_cProCode char( 6 ) default NULL ,
>F_cGrpCode char( 5 ) default NULL ,
>F_cGrdcode char( 2 ) default NULL ,
>F_cPosCode char( 6 ) default NULL ,
>F_cWkperid char( 5 ) default NULL ,
>F_cEmpClls char( 2 ) default NULL ,
>F_cEmptype char( 1 ) default NULL ,
>F_cPaytype char( 1 ) default NULL ,
>F_cRatepay char( 1 ) default NULL ,
>F_cRateot char( 5 ) default NULL ,
>F_cBnkCode char( 4 ) default NULL ,
>F_cAccount char( 15 ) default NULL ,
>F_cTaxtype char( 1 ) default NULL ,
>F_cTaxid char( 10 ) default NULL ,
>F_cIdCard char( 13 ) default NULL ,
>F_cMarital char( 1 ) default NULL ,
>F_nChinSch double default ‘0’,
>F_nChnnSch double default ‘0’,
>F_cStatus char( 1 ) default NULL ,
>F_dJoin datetime default NULL ,
>F_dEmploy datetime default NULL ,
>F_dResign datetime default NULL ,
>F_dPfbgdat datetime default NULL ,
>F_dPfResdt datetime default NULL ,
>F_nPfEmpRT double default ‘0’,
>F_cSecHosp char( 2 ) default NULL ,
>F_nSecuEmp double default ‘0’,
>F_dBegin datetime default NULL ,
>F_dEnd datetime default NULL ,
>F_cPFRegno char( 15 ) default NULL ,
>F_nLevel double default ‘0’,
>F_nSalary double default ‘0’,
>F_nPreSary double default ‘0’,
>F_dPredate datetime default NULL ,
>F_nPosAll double default ‘0’,
>F_nCostall double default ‘0’,
>F_nHousall double default ‘0’,
>F_nPFEmpac double default ‘0’,
>F_nPFComAc double default ‘0’,
>F_nAccSece double default ‘0’,
>F_nAccSecc double default ‘0’,
>F_cBlood char( 2 ) default NULL ,
>F_cMPreName char( 5 ) default NULL ,
>F_cMName char( 20 ) default NULL ,
>F_cMSurName char( 30 ) default NULL ,
>F_cMIDCard char( 20 ) default NULL ,
>F_cMYear char( 4 ) default NULL ,
>F_cMAmpur char( 20 ) default NULL ,
>F_cMProvince char( 20 ) default NULL ,
>F_nInct smallint( 6 ) default ‘0’,
>F_nTMAS smallint( 6 ) default ‘0’,
>F_nOT smallint( 6 ) default ‘0’,
>F_nLate smallint( 6 ) default ‘0’,
>F_cDirect char( 1 ) default NULL ,
>F_nBFAnnu double default ‘0’,
>F_nELGAnnu double default ‘0’,
>F_nUseAnnu double default ‘0’,
>F_nCFAnnu double default ‘0’,
>F_nPfComRt double default ‘0’,
>F_nEducate double default ‘0’,
>F_cBnkCode2 char( 4 ) default NULL ,
>F_cBnkCode3 char( 4 ) default NULL ,
>F_cAccount2 char( 15 ) default NULL ,
>F_cAccount3 char( 15 ) default NULL ,
>F_nTranspot double default ‘0’,
>Inc01 double default ‘0’,
>Inc02 double default ‘0’,
>Inc03 double default ‘0’,
>Inc04 double default ‘0’,
>Inc05 double default ‘0’,
>Inc06 double default ‘0’,
>Inc07 double default ‘0’,
>Inc08 double default ‘0’,
>Inc09 double default ‘0’,
>Inc10 double default ‘0’,
>Inc11 double default ‘0’,
>Inc12 double default ‘0’,
>F_cpicture longblob,
>F_cTel char( 20 ) default NULL ,
>f_cMartax char( 15 ) default NULL ,
>f_cmaradd1 char( 50 ) default NULL ,
>F_cMaradd2 char( 50 ) default NULL ,
>f_cPfstat char( 1 ) default NULL ,
>f_cSecuReg char( 20 ) default NULL ,
>F_cAddr3 char( 80 ) default NULL ,
>F_cAddr4 char( 80 ) default NULL ,
>F_dBirthDTT datetime default NULL ,
>F_lFlagSal tinyint( 1 ) default NULL ,
>F_cRegion char( 10 ) default NULL ,
>F_cEducode char( 4 ) default NULL ,
>F_cNameTh char( 50 ) default NULL ,
>F_fUnion tinyint( 1 ) default NULL ,
>F_fHouse tinyint( 1 ) default NULL ,
>f_ninctF smallint( 6 ) default NULL ,
>F_cPictureOLE longblob,
>UNIQUE KEY F_cEmpcode ( F_cEmpcode ) ,
>KEY F_cBnkCode ( F_cBnkCode ) ,
>KEY F_cComCode ( F_cComCode ) ,
>KEY F_cDepCode ( F_cDepCode ) ,
>KEY F_cDivCode ( F_cDivCode ) ,
>KEY F_cEducode ( F_cEducode ) ,
>KEY F_cGrdcode ( F_cGrdcode ) ,
>KEY F_cGrpCode ( F_cGrpCode ) ,
>KEY F_cMajCode ( F_cMajCode ) ,
>KEY F_cPosCode ( F_cPosCode ) ,
>KEY F_cProCode ( F_cProCode ) ,
>KEY F_cSexCode ( F_cSexCode ) ,
>KEY F_cTaxid ( F_cTaxid ) ,
>KEY F_cWkperid ( F_cWkperid )
>) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = utf8;

ช่วยชี้แจงแด่ข้าน้อยด้วย

ลองแก้ไฟล์ sql นะ
เอา comment บรรทัดแรกๆออกไป ให้มันเริ่มที่ sql เลย
ทั้งๆที่มันเป็น comment แต่เคยเจอว่ามัน error ที่บรรทัด comment เนี่ยแหละ

ลองลบบรรทัดพวกนี้ออกแล้ว ลองดูใหม่

-- version 2.8.0.3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- โฮสต์: localhost
-- เวลาในการสร้าง: 10 มิ.ย. 2006 น.
-- รุ่นของเซิร์ฟเวอร์: 5.0.21
-- รุ่นของ PHP: 5.1.4
--
-- ฐานข้อมูล: `pd01mas`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- โครงสร้างตาราง `pd01mas`
--

ปล. table อะไรจะ field เยอะขนาดนี้ ทำให้มันยุ่งเหยิงกว่านี้หน่อยสิ แบ่งหลายๆ table แล้ว เวลา query ก็ join เอา มันดี

ครับขอบตุณครับ

เคยเจอครั้งนึง โฮสเช่าเขาเปลี่ยน phpMyAdmin เป็น Version ที่สูงขึ้น แ่ต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่ตรงปัญหาที่ถามหรือเปล่านะ …

คืออาจจะเป็นที่ Version ของ phpMyAdmin ก็ได้

คือมันจะต่างกันตรง – ที่อยู่ข้างหน้าของบรรทัค ซึ่งพอเปลี่ยนให้เป็น ## ก็จะใช้งานได้ปกติหน่ะ… (เปลี่ยน - เป็น #)


-- version 2.8.0.3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- โฮสต์: localhost
-- เวลาในการสร้าง: 10 มิ.ย. 2006 น.
-- รุ่นของเซิร์ฟเวอร์: 5.0.21
-- รุ่นของ PHP: 5.1.4
--
-- ฐานข้อมูล: `pd01mas`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- โครงสร้างตาราง `pd01mas`
--

เป็น


## version 2.8.0.3
## http://www.phpmyadmin.net
##
## โฮสต์: localhost
## เวลาในการสร้าง: 10 มิ.ย. 2006 น.
## รุ่นของเซิร์ฟเวอร์: 5.0.21
## รุ่นของ PHP: 5.1.4
##
## ฐานข้อมูล: `pd01mas`
##
## --------------------------------------------------------
##
##
##

ลอง เปลี่ยน >) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = utf8; จาก utf8 ให้เป็น tis620 ดูนะคับ

ปล. ความน่าจะเป็น อิอิอิ

ลองลบ

DEFAULT CHARSET = utf8

ออกดูครับ

server ที่จะเอาไฟล์เข้านะคัรบ เป็น MySQL