อาการส่งเมลไม่ออก

คือตอนนี้มีปัญหาคือลูกค้าท่านนึงส่งเมลไม่ออกนะครับ แต่ที่แปลกก็คือไม่ใช่ไม่ออกในทุกๆครั้งแต่ไม่ออกเป็นเพียงบางครั้งนะครับ
ก็เลยมึนๆว่าทําไมส่งไม่ออก แล้วบางทีที่ส่งออกเนี่ยก็ส่งออกแต่ถึงช้า
คือเป็นอยูู่่แค่userนี้นะครับ จะตรวจเช็คอย่างไรดี

ก็ตรวจจาก logfile ไงครับ
ดูว่าที่ไม่ออกมันไม่ออกเพราะอะไร error ว่าอย่างไร แล้วถึงจะมาวิเคราะห์ได้ว่าน่าจะเป็นเพราะอะไร แก้ไขที่ใหนอย่างไรต่อไป

น้องเท็นลองเอา log มาดูหน่อยครับ

2009-01-23 22:20:03 1LQNpD-0007Mv-A7 <= อีเมล U=apache P=local S=888 id=a8e69a59dc027847417e551ba04089d0@unicityth.net T=“New WordPress Blog” from <อีเมล> for a@a.com
2009-01-23 22:20:08 1LQNpD-0007Mv-A7 ** a@a.com F=<อีเมล>: Unrouteable address
2009-01-23 22:20:08 1LQNpI-0007OZ-V4 <= <> R=1LQNpD-0007Mv-A7 U=mail P=local S=1705 T=“Mail delivery failed: returning message to sender” from <> for อีเมล
2009-01-23 22:20:09 1LQNpD-0007Mv-A7 Completed
2009-01-23 22:20:09 1LQNpI-0007OZ-V4 => ชื่อ user <อีเมล> F=<> R=localuser T=local_delivery S=1850
2009-01-23 22:20:09 1LQNpI-0007OZ-V4 Completed
2009-01-23 22:25:01 1LQNu1-0000yQ-Km <= root@server.yourthaihost.com U=root P=local S=3005 T=“Cron <root@server> /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg --lock-file /var/lock/mrtg/mrtg_l --confcache-fi” from <root@server.yourthaihost.com> for root
2009-01-23 22:25:01 1LQNu1-0000yQ-Km User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:25:01 1LQNu1-0000yQ-Km == root@server.yourthaihost.com R=localuser T=local_delivery defer (-29): User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:25:01 1LQNu1-0000yQ-Km ** root@server.yourthaihost.com: retry timeout exceeded
2009-01-23 22:25:01 1LQNu1-0000zm-Ut <= <> R=1LQNu1-0000yQ-Km U=mail P=local S=3882 T=“Mail delivery failed: returning message to sender” from <> for root@server.yourthaihost.com
2009-01-23 22:25:02 1LQNu1-0000zm-Ut User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:25:02 1LQNu1-0000zm-Ut == root@server.yourthaihost.com R=localuser T=local_delivery defer (-29): User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:25:02 1LQNu1-0000zm-Ut ** root@server.yourthaihost.com: retry timeout exceeded
2009-01-23 22:25:02 1LQNu1-0000zm-Ut root@server.yourthaihost.com: error ignored
2009-01-23 22:25:02 1LQNu1-0000zm-Ut Completed
2009-01-23 22:25:02 1LQNu1-0000yQ-Km Completed
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BC-4P <= root@server.yourthaihost.com U=root P=local S=3005 T=“Cron <root@server> /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg --lock-file /var/lock/mrtg/mrtg_l --confcache-fi” from <root@server.yourthaihost.com> for root
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BC-4P User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BC-4P == root@server.yourthaihost.com R=localuser T=local_delivery defer (-29): User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BC-4P ** root@server.yourthaihost.com: retry timeout exceeded
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BX-7A <= <> R=1LQNys-0003BC-4P U=mail P=local S=3882 T=“Mail delivery failed: returning message to sender” from <> for root@server.yourthaihost.com
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BX-7A User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BX-7A == root@server.yourthaihost.com R=localuser T=local_delivery defer (-29): User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BX-7A ** root@server.yourthaihost.com: retry timeout exceeded
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BX-7A root@server.yourthaihost.com: error ignored
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BX-7A Completed
2009-01-23 22:30:02 1LQNys-0003BC-4P Completed
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007CT-BG <= root@server.yourthaihost.com U=root P=local S=3005 T=“Cron <root@server> /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg --lock-file /var/lock/mrtg/mrtg_l --confcache-fi” from <root@server.yourthaihost.com> for root
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007CT-BG User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007CT-BG == root@server.yourthaihost.com R=localuser T=local_delivery defer (-29): User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007CT-BG ** root@server.yourthaihost.com: retry timeout exceeded
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007Cb-DF <= <> R=1LQO3i-0007CT-BG U=mail P=local S=3882 T=“Mail delivery failed: returning message to sender” from <> for root@server.yourthaihost.com
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007Cb-DF User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007Cb-DF == root@server.yourthaihost.com R=localuser T=local_delivery defer (-29): User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007Cb-DF ** root@server.yourthaihost.com: retry timeout exceeded
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007Cb-DF root@server.yourthaihost.com: error ignored
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007Cb-DF Completed
2009-01-23 22:35:02 1LQO3i-0007CT-BG Completed