รับสมัคร System Admin บริษัทอยู่เพลินจิต ถ.วิทยุ

VhostWeb.com ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพิ่ม ในตำแหน่ง System Admin

• ดูแลลูกค้าให้บริการ support
• ดูแล server Windows และ Linux
• Plesk control panel
• มีทั้ง Cloud VMware, shared hosting, VPS และ dedicated
• เงินเดือน 25,000 - 35,000 ต่อเดือน
• ขอคนใจรักและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

สนใจส่งใบสมัครมาที่ jobs@clicksee.net

ประกาศแบบเต็มยศอยู่ด้านล่าง ^^


System Administrator

We’re seeking talented and motivated individuals looking to pursue a career in system administration for web hosting business. System Administrator is a key personnel to help the company to grow.

Job Descriptions:

 1. Administering bare metal server and virtual machine running Windows and Linux operating systems.
 2. Administering web server, email server, database server and DNS server.
 3. Monitoring server system, backup and security operations
 4. Administering the operation of Plesk web hosting control panel
 5. Administering VMware virtual machines and perform routine managerial tasks.
 6. Providing technical support to the customers via the use of online chat, email, phone and ticketing system. Making sure the customers problems are solved satisfactorily.

Required Skills:

 • Bachelor or Master degree in computer science or related fields
 • Excellent communication skills with good command in English
 • 2+ years of experience in Windows and Linux Server administration.
 • Willing and able to cover night shift if needed.
 • Experience with Plesk Control Panel and other control panel products.
 • Knowledge of Cloud and virtualization technologies
 • Detailed-oriented person with can-do attitude, always willing to learn new things

Clicksee Network Co., Ltd. offers a lively work place and competitive remuneration package. Interested candidates please email your resume to jobs@clicksee.net.

Clicksee Network Co., Ltd.
GPF Witthayu Towers, 9th Floor, Tower A, 93/1 Witthayu Road, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330
Tel: +6626515577 Fax: +6626515814

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.