บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด รับสมัครผู้ร่วมงาน อาทื Software Developer ,Online Game Website Editor,Online Game Marketing Managerบริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เป็นบริษัท Startup ที่ได้นำนวัตกรรม ความสร้างสรรค์สู่โลกออนไลน์ของประเทศไทย
อย่างเช่นการให้บริการระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ SurveyCan ที่มีผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน
บริษัทยังคงสรรหานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้ประเทศไทย โดยบริษัทเป็น Partner กับบริษัทออนไลน์เกมส์ชั้นนำทั่วโลก
และจะได้นำ Web-based Online Game ยุคใหม่ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศสู่ประเทศไทย เรากำลังมองหาทีมงานที่จะ
มาร่วมในทีม Operation และ ‘เพื่อนร่วมงาน’ ที่พร้อมนำทีมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

ตำแหน่ง / Positions
•Network and Systems Engineer / วิศวกรระบบและเครือข่าย
•Web-based Social/Online Game Marketing Manager
•Software Developer ( PHP ) / นักพัฒนาซอฟต์แวร์
•Web Graphic Designer(Intern/Part-Time) / เว็บกราฟิกดีไซเนอร์(ฝึกงาน)
•Online Game Website Editor (Intern/Part-Time) / กองบรรณาธิการเว็บไซด์เกมส์ออนไลน์(ฝึกงาน)
•“SurveyCan” Customer Service Representative / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ขั้นตอนในการสมัคร /Application Process

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://service.surveycan.com/jobs
 • ทางบริษัทจะติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  jobs@littlebiglinks.com

Network and Systems Engineer / วิศวกรระบบและเครือข่าย
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities:
•ดูแลควบคุมระบบ บำรุงรักษา ปรับปรุง และออกแบบระบบเครือข่ายใหม่ เพื่อให้ได้ performance, stability และ high availability ได้ตามต้องการ
•ปรับปรุงการ monitor เครื่องมือ กระบวนงาน และ site reliability ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้
•ดูแลระบบ Operation และ Upgrade Patch , service stability และ performance
•วิเคราะห์ ป้องกันปัญหาของกระบวนการทำงานและแก้ไขปัญหาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ hardware, software, applications และ network
•ดูแลและปรับปรุงกระบวนงานด้านการทำ application deployment ให้มีประสิทธิภาพ
•ประสานงานและจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบงานอย่างอิสระ พร้อมกับการทำงานร่วมกับทีม product และทีมวิศวกรได้
•Configure เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย
•เขียน script ต่าง ๆ เพื่อ monitor และ automate process
•จัดทำ Document กระบวนงานการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ configuration ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
•ให้ความร่วมมือและร่วมให้ความเห็นในการตัดสินใจในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานเชิงเทคนิค

คุณสมบัติ / Qualifications
•ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์การทำงานกับ Linux and Windows Serverมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ในการ config และบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย: switch, firewall และ routers มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ในการใช้งาน Nagios, Cacti และเครื่องมือในการ monitoring อื่น ๆ
•มีประสบการณ์ในการทำงานในส่วนของงาน Operation ในงานบริการออนไลน์ (Internet Services) ขนาดกลาง
•มีความรู้ด้าน Network TCP/IP, HTTP, security, storage, SQL databases, และbackup.
•มีความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดีที่เกี่ยวกับ Web Server และWeb Service
•มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication Skills) และทักษะในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
•สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน เขียน พูด ได้เป็นอย่างดี

Web-based Social/Online Game Marketing Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities:
•พัฒนาและ execute แผนการตลาดสำหรับเกมส์ออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการกำหนด positioning การวิเคราะห์ตลาดและการกำหนดกลยุทธ์
•บริหารจัดการเชิงปฏิบัติการและเชิงกลยุทธ์ในส่วนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ marketing campaigns พร้อมกับการสร้างเครือข่าย partnerships และการสร้างช่องทางในการร่วมมือดำเนินธุรกิจ
•ประสานงานกับทีม Development เพื่อให้การทำงานด้านการสร้าง product และโปรแกรมด้านการตลาดนั้นสอดคล้องกัน (alignment)
•บริหารจัดการงบประมาณการตลาดและกระบวนการด้านการตลาดสำหรับทีม development
•วิเคราะห์การตลาด พร้อมกับการแข่งขันทีมีขึ้นเป็นประจำ
•Monitor ประสิทธิภาพของ marketing campaign อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ KPIs
•เข้าใจการแข่งขันและแนวโน้มตลาด พร้อมทั้งเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ทางทีม development พัฒนาและปรับปรุง feature ได้
•จัดทำเอกสารการสรุปรายงานผล การนำเสนอต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
•สามารถระบุถึง best practiceและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ social-gaming
•ทำงานร่วมกับ partner ภายนอก ในกิจกรรมต่าง ๆ
•ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทีม marketing และ operation เพื่อให้แน่ใจว่า product positioningสามารถถ่ายทอดไปยังทีมงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่นการทำ PR, advertising, web, และ promotionต่างๆ
•ประสานเรื่องวันที่ official launch dates ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อต่าง ๆ
•ประสานที่เกี่ยวข้องกับ marketing roadmap และกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับทีม Operation และทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ / Qualifications
•ปริญญาตรี สาขา การตลาด สื่อสารมวลชน วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในบทบาทของการเป็น Interactive Media, Marketing, หรือ Product Development / Managementมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
•สามารถใช้งาน online social networking tools (Facebook, YouTube, blogs และเครื่องมืออื่น ๆ ด้าน Social Network ที่จะมีขึ้นในอนาคต) และมีความสามารถในการกำหนดกลยุทธและแผนการสำหรับการจัดทำ campaign ต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ด้านการเข้าถึง ด้านผลลัพธ์ และด้านประสิทธิภาพได้
•มีความสามารถในการโน้มน้าว จูงใจกลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้ทุกกลุ่มแบบ Multiple Functional Group.
•มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างสูงที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มตลาดด้าน online game
•ประสบความสำเร็จในการทำงานที่เกี่ยวกับ online game อย่างน้อย 2 game (ระบุชื่อ game ที่ทำงานประสบความสำเร็จ)
•มีทักษะสูงในการเขียนและพูด ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และ deadline ที่เข้มงวด

Software Developer ( PHP ) / นักพัฒนาซอฟต์แวร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities:
•รับผิดชอบจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ และเว็บ Portal
•พัฒนา Interface เชื่อมต่อระหว่างเว็บ Portal กับ Game Application
•ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์และเว็บ Portalโดยสามารถใช้ PHP, HTML, Word Press, JavaScript , AJAX,.NET และเทคโนโลยีต่าง ๆ ปัจจุบัน
•ช่วยงานด้าน Web ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
•ทดสอบและรายงานผลเว็บไซต์และ Web application ต่าง ๆ
•ดูแลการย้ายข้อมูลให้มีความปลอดภัย

คุณสมบัติ / Qualifications
•ปริญญาตรี ในด้าน MIS/Project Management/Computer Engineer/Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application โดยใช้ PHP, .NET, AJAX, MYSQL, LINUX หรือ Windows Server
•มีทักษะ ความเข้าใจเรื่อง XML และ RSS สามาถดูแลรักษา และ พัฒนา IT System ได้
•มีความสามารถในการใช้ Tools และ IT Methodology
•มีความรู้ทางด้าน Database : MS SQL Server, My SQL.
•มีทักษะสูงในการเขียนและพูดสำหรับภาษาไทยและในระดับดีสำหรับภาษาอังกฤษ
•สามารถทำงานได้อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ดี
•มีประสบการด้านการทำงานด้านการ tracking และเครื่องมือ Web Analytics
•หากมีประสบการณ์ในการทำ SEO optimization และ online payment gateway จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Web Graphic Designer /เว็บกราฟิกดีไซเนอร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities:
•ช่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านดีไซน์เช่น Typography, Photography, Graphics, Video, Audio, Animation, Webและเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจะช่วยให้เกิดผลผลิตในงาน
•พัฒนาเว็บ และสื่อเพื่อใช้ใน online media
•ออกแบบคอนเซ็ปต์ ออกแบบกราฟิก ออกแบบ Page layout ออกแบบรูปลักษณ์ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ดิจิตอล
•พัฒนา Sitemap, Wireframe และ Functional Specification
•เข้าใจเป้าหมาย และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มในงาน
•พัฒนางานตามกลยุทธ์ และนำเทคนิคด้านการดีไซน์มาใช้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตามแต่โอกาส

คุณสมบัติ / Qualifications
•กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการออกแบบ หรือกราฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการใช้ Illustrator, Photoshop, InDesign, Dreamweaver และ Premiere
•สามารถทำงานได้อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ดี

Online Game Website Editor /กองบรรณาธิการเว็บไซด์เกมส์ออนไลน์
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities:
•รวบรวมเนื้อหา เขียนและแก้ไขเนื้อหา บทความเกี่ยวกับเกมส์ คำโฆษณาและจดหมายข่าวบนเว็บไซด์
•วางแผนและดำเนินการสร้างฟีเจอร์หรือหัวข้อพิเศษต่างๆให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ออนไลน์และแผนการตลาดของบริษัท
•รวบรวม วิเคราะห์ และจัดการ comments ที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นเกมส์
•ช่วยเหลือในด้านการโปรโมทเว็บไซด์และเกมส์
คุณสมบัติ / Qualifications
•กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
•มีทักษะสูงในการเขียนและพูดสำหรับภาษาไทยและในระดับดีสำหรับภาษาอังกฤษ
•มีความชอบในเกมส์ออนไลน์เป็นพิเศษ เคยเล่นเกมส์ออนไลน์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 เกมส์ สามารถเข้าใจผู้เล่นเกมส์ในระดับต่างๆ รวมทั้งเข้าใจลักษณะเฉพาะ ข้อดี ข้อเสียและส่วนประกอบต่างๆบนเกมส์ออนไลน์
•หากมีประสบการณ์ในการดูแลฟอรัม หรือเว็บบอร์ดเกมส์ หรือเคยเขียนบทความ หรือข่าวเกมส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมส์ การตลาดของเกมส์ออนไลน์ เข้าใจตลาดเกมส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Customer Service Representative / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities:
•ให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสุภาพ
•ติดตามและดูแลการให้บริการลูกค้า
•ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายต่าง ๆ

คุณสมบัติ / Qualifications
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
•รักงานบริการ และไม่กลัวงานขาย
•รักการเรียนรู้ กระตือรือร้น และมีความอดทน
•มีทักษะสูงในการเขียนและพูดสำหรับภาษาไทยและในระดับดีสำหรับภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการสมัคร /Application Process

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://service.surveycan.com/jobs
 • ทางบริษัทจะติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  jobs@littlebiglinks.com