หาเครื่อง server เช่า/เช่าซื้อ

หาเครื่อง server เช่า/เช่าซื้อ ขนาด 1 U มือ 1
Spec
Cpu 6 Core/12T ขึ้นไป
Ram 32 GB ขึ้นไป
HDD1TB2 RAID1
–SSD 1TB
2 (มีแล้วขอใส่เพิ่ม) RAID1–
IP 6 IP (1+5)

เสนอราคาทาง INBOX

UPDATE 10/12/2020 มีการเสนอราคามาหลายรายแล้ววันจันทร์จะดำเนินการติดต่อกลับครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.