ขาย SERVER DELL Power Edge1950 และ 2950 และ Blade Server

SERVER DELL Power Edge 1950
HDD SATA 80GB x 2
RAM 2 GB
SERVER DELL Power Edge 2950
HDD SAS 146GB x 2
RAM 2 GB
BLADE SERVER
HDD SAS 300GB x 6
แถม UPS RACK ขนาด 1 U

รวม 22,000 บาท
สนใจติดต่อ 086-553-1133

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.