RIP to กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

HBD - #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
RIP - #กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ประชุม สนช. ได้มีมติเอกฉันท์ 122 คะแนน เห็นชอบให้ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) เพื่อตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ข่าวจาก
มติชน http://www.matichon.co.th/news/158954
เดลินิวส์ http://www.dailynews.co.th/politics/500231

#MDE #MICT

1 Like

ฮุ ฮุ คอยดูกันต่อไป ของใหม่จะแย่ หรือดีกว่าเดิม

ได้แต่นั่งทำตาปริบ ๆ

อีกหน่อยอาจจะมีกระทรวงสตาร์ทอัพครับ 5555

กำเลยครับ

This topic was automatically closed after 90 days. New replies are no longer allowed.