ใครเคยเปิด RewriteEngine On บน Debian มั่งครับ

คือผม แก้ไขที่ไฟล์

/etc/apache2/sites-available/default

เป็น<VirtualHost *:80>

	ServerAdmin webmaster@localhost	DocumentRoot /var/www/web

	<Directory />

		Options FollowSymLinks

		AllowOverride None

	</Directory>

	<Directory /var/www/web/>

       RewriteEngine On

       Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews

       AllowOverride All

       Order allow,deny

       allow from all

	</Directory>	ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/

	<Directory "/usr/lib/cgi-bin">

		AllowOverride None

		Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

		Order allow,deny

		Allow from all

	</Directory>	ErrorLog /var/log/apache2/error.log	# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,

	# alert, emerg.

	LogLevel warn	CustomLog /var/log/apache2/access.log combined  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"

  <Directory "/usr/share/doc/">

    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks

    AllowOverride None

    Order deny,allow

    Deny from all

    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128

  </Directory></VirtualHost>


พอผมลอง apache2ctl restart

มัน Error แบบนี้อะครับ

root@xxx:~# apache2ctl restart

Syntax error on line 10 of /etc/apache2/sites-enabled/000-default:

Invalid command ‘RewriteEngine’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Action ‘restart’ failed.

The Apache error log may have more information.

มันมาจาก RewriteEngine On อะครับ

ถ้าผมลบ RewriteEngine On

ออกแล้ว

เอาไปไว้ใน .htaccess

ได้ไหมครับ

ทำ shortcut ไฟล์

/etc/apache2/mods-available/rewrite.load

มาไว้ที่

/etc/apache2/mods-enabled/rewrite.load

รึยังครับ

ได้แล้วครับ

ขอบพระคุณมากครับ

สั่ง a2enmod rewrite ได้เลยครับ