เข้าโหมด RESCUE mode เอาไฟล์ออกยังไงครับ

เนื้องจากทาง OVH แจ้งให้ลบไฟล์ระเมิด แต่ไม่อ่านเมล ผานไป3วันระงับบริการเลย
เมลไปคุยกับทาง OVH ก็แจ้งวาไม่สามารถแก้ระงับได้ ต้องลงใหม่อย่างเดียว
พร้อมส่งรหัสเข้า RESCUE mode งง เลย ไม่รู้จะเอาไฟล์ที่แบคอับออกมาอย่างไร

ลองใช้ df -h ข้อมูลที่ OVH แบคอับให้ก็เหมือนยังมี แต่ไม่รู้จะเข้ายังไง รบกวนด้วยครับ

fdisk -l

zip ไฟล์ที่ต้องการแล้วอัพโหลดทาง ftp

ทำได้แล้ว มันต้อง mount ก่อนครับ