มีวิธี redirect จาก server ยังไงบ้างให้ google bot ไม่เห็นการ redirect บ้างครับ


#1

มีวิธี redirect จาก server ยังไงบ้างให้ google bot ไม่เห็นการ redirect บ้างครับ


#2

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.