Red Hat Enterprise สวนกระแกเศรษฐกิจ

สภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจของอเมริกายิ่งแย่ บริษัทที่เสนอทางเลือก “คุ้มค่า” มักจะโต และในวงการไอที คนที่ได้เค้กก้อนนี้ไปก็คือ Red Hat ซึ่งเป็นเจ้าตลาดลินุกซ์ในองค์กร