อยากได้ RAM ECC 8 GB bus 1600

ได้แล้วนะครับ ขอบคุณครับ

เป็น RDIMM หรือ UDIMM ครับ ใช้กับเครื่องรุ่นไหนครับ

16 GB 1600 Rdim = แถวละสองพันครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.