RAM DDR4 16GB (เสีย) ส่งเคลม หรือ ซ่อมได้มั้ย | มีรูปประกอบ

RAM DDR4 16GB (เสีย) ส่งเคลม หรือ ซ่อมได้มั้ย
รูปเสีย ตรงมุมล่าง

รูปตัวแรมและรุ่น

ปกติสินค้าอยู่ในประกัน สภาพสินค้าต้องเหมือนตอนที่ซื้อมา แตก หัก บิ่น ไหม้ ไม่น่าจะเครมได้ครับ เพราะน่าจะถือการผิดพลาดจากผู้ใช้งาน

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.