รับราง R610 2 ชุด และ psu r610

รับราง R610 2 ชุด
รับ psu R610 1 ตัว
Line: Newa05