ขายเครือง R610 เหลือ 2เครือง 14,000บาท

ขายเครือง R610 เหลือ 2เครือง เท่านั้น!

  • RAM 16GB / CPU L5630x2 8c16t
  • RAM 16GB / CPU X5550x2 8c16t
    (เพิ่มเงิน 2000บาท เปลี่ยน X5650x2 12c24t)
    เพียง 14,000 บาท/เครือง

สนใจติดต่อ 0954984718

ดันๆ ๆ ๆ ๆ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.