ขายเครื่องเซิฟเวอร์ R610 | 15k (มีรูป)

ขายเครื่องเซิฟเวอร์ R610
เครื่องสภาพ 80% อยู่ในห้อง IDC ตลอด

สเปกเครื่อง
CPU L5630x2
RAM 16GB
No Hdd

ราคา 15,000 บาท
โทร. 0954984718


ดันครับ
ยังอยู่

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.