รับสมัคร PHP Programmer ค่ะ

รับสมัคร PHP Programmer ค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร : สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Ajax, JavaScript, Jquery, HTML, CSS และ ออกแบบฐานข้อมูล (MySQL) ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: 98/10 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร

ส่งผลงานและประวัติไปที่ hr@advancestep.com

ติดต่อ : คุณวริสรียา

98/10 ซอยลาดพร้าว23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :0 2930-6271, 0 2930-6291Fax : 0 2930 6285

Email: hr@advancestep.com