อยากได้ Nvidia Quadro NVS 280 64MB DVI PCI-E

ใครมีไม่ได้ใช้ขายบอกได้ครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.