ช่วยดู nginx ให้หน่อยครับเวลามี connections ประมาณ 900 เว็บจะมีอาการช้าและเข้าไม่ได้

ช่วยดู nginx ให้หน่อยครับเวลามี connections ประมาณ 900 เว็บจะมีอาการช้าและเข้าไม่ได้
ตอนมีปัญหาเช็คที่ CPU และ Ram ก็ปกติ ใช้ทรัพยากรน้อย ไม่มี พีค
server spec (Server Cloud)
cpu 16 core
ram 16 GB
Os CentOS 6
ใช้ Nginx , php-fpm
เป็นเว็บขายของ ดึงดาต้าเบสจากอีกเครื่อง
########################################
ที่ หน้า /nginx_status ถ้าประมาณActive connections 400-700 เว็บก็ใช้ได้ปกติ
domain /nginx_status
Active connections: 452
server accepts handled requests
1069376 1069376 5930764
Reading: 0 Writing: 44 Waiting: 430

request per second 70
#####################################################
ไฟล์ที่แก้ไขมีดังนี้

ค่าคอนฟิก nginx
user nginx;
worker_processes 16;
worker_rlimit_nofile 100000;
error_log /var/log/nginx/error.log crit;
pid /var/run/nginx.pid;

events {
worker_connections 4000;
use epoll;
multi_accept on;
}

http {
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;

log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
         '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

access_log /var/log/nginx/access.log main;

sendfile    on;
tcp_nopush   on;
tcp_nodelay  on;

keepalive_timeout 30;

keepalive_requests 100000;
reset_timedout_connection on;

client_body_timeout 10;

send_timeout  2;

gzip on;
gzip_min_length 10240;
gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/x-javascript application/xml;
gzip_disable "MSIE [1-6]\.";

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

# Add viturl host config
include /etc/nginx/sites-enabled/*;

}

######################################################################
/etc/security/limits.conf

 •      -    nofile      5000
  

#########################################################################
ที่ไฟล์ /etc/php-fpm.d/www.conf มีเปลี่ยนแปลงค่า defualt เพิ่มเติม
rlimit_files = 50000
rlimit_core = unlimited

ผมปรับตาม best tunning ngix แล้วก็ไม่ได้ครับ รบกวนแนะนำหน่อยครับ ว่าต้องแก้ไขค่า nginx ,php-fpm หรือคอนฟิก ค่าของos อย่างไรครับ เพื่อให้ web รองรับ connection ที่เพิ่มขึ้นครับ
ขอบคุณครับ

ใน error log ของngixn มีอะไรแจ้งเตือนมามั้ยคัรบ

ดูที่ตรงไหนครับ log แจ้งเตือน

ที่ config nginx.conf error_log /var/log/nginx/error.log crit; ให้เป็น error.log crit; หรืออะไรดีครับ ถึงจะแสดงerror ทั้งหมด