NECTEC - ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2

เรียน ท่านผู้มีเกียรติ

NECTEC และกระทรวงไอซีที
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่
2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา
08.30-13.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ (ชั้น 3) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชั่น
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะเวลา
5 ปี ต่อสาธารณะ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงร่างแผนแม่ให้ความสมบูรณ์ต่อไป
โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่
http://www.nectec.or.th/ictmasterplan2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ขอบคุณค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
ปริญญา ชฏิลาลัย
ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ

ใครจะไปมั่งครับ

อะไรกันครับ
ครั้งที่ 1 ยังไม่เริ่มเลย
ประกาศครั้งที่ 2 แล้ว

ครั้งที่ 1 เขาทำไปแล้ว รู้สึกจะราวๆ ต้นปีค่ะ

อะไรที่มันดีขึ้น ผลงานที่ผ่านมามีหรือเปล่า และไอซีทีทำผลงานอะไรที่ผ่านมาทั้งปี
เสียเวลาไปฟังคุณๆ เสียเวลาเปล่ามั้ง

วันนี้ก็ได้รับอีเมลล์นี้เหมือนกัน