ผมพยามติดตั้ง mytop แต่ ขึ้น Warning: prerequisite DBD::mysql 1 not found

ผมพยามติดตั้ง mytop แต่ ขึ้น Warning: prerequisite DBD::mysql 1 not found.

ต้องแก้ยังไงบ้างครับ แนะนำ ด้วยครับ
ขอบคุณ ครับ

Directadmin
Centos 6.5
Mysql 5.5.31

Moved: Article -> CP

สั่ง
yum -y install perl-libwww-perl perl-DBD-mysql

yum -y install perl-libwww-perl perl-DBD-mysql

Loaded plugins: fastestmirror, security
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.repoforge.org/el6/mirrors-rpmforge error was
14: PYCURL ERROR 56 - “Failure when receiving data from the peer”

 • base: mirrors.thzhost.com
 • epel: mirrors.thzhost.com
 • extras: mirrors.yun-idc.com
 • updates: mirrors.skyshe.cn
  Package perl-libwww-perl-5.833-2.el6.noarch already installed and latest version
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.013-3.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64
  –> Finished Dependency Resolution
  Error: Package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64 (base)
  Requires: libmysqlclient.so.16()(64bit)
  Error: Package: perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64 (base)
  Requires: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit)
  You could try using --skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest

ชึ้นแบบนี้เลย อะครับ

14: PYCURL ERROR 56 - "Failure when receiving data from the peer แก้ error ตัวนี้นะ นอกนั้น ลอง yum install libmysqlclient.so.16 ฮ่าๆวิชามารไม่แน่ใจใช้ได้ไหมลองดูครับ
configuration’s files:
#cat /etc/yum.conf
[main]
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=5
bugtracker_url=http://bugs.centos.org/set_project.php?project_id=16&ref=http://bugs.centos.org/bug_report_page.php?category=yum
distroverpkg=centos-release

#cat /etc/yum.repos.d/CentOS-Base
[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

ถ้ามี da จะลงจาก yum ไม่ได้ครับ มันตีกัน

สั่ง cpan DBD::mysql เอาครับ