ติดปัญหาหน้าเว็บแสดงข้อมูลจาก MySQL เป็น ? ครับ

OS : CentOS 4.6 Server
MySQL : 4.1.20
Apache : 2.0.52
phpMyAdmin : 2.11.4 ดาวน์โหลดจาก phpmyadmin.net ครับ
ติดตั้ง apache ,mysql โดยผ่านทาง yum ครับ

กำหนด my.cnf


[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
log-queries-not-using-indexes
old_passwords=1
skip-locking
skip-external-locking
skip-innodb
query_cache_limit=16M
query_cache_size=16M
query_cache_type=1
max_connections=50
interactive_timeout=100
wait_timeout=100
connect_timeout=10
thread_cache_size=128
key_buffer=64M
join_buffer=1M
max_allowed_packet=16M
table_cache=1024
record_buffer=1M
join_buffer_size=2M
sort_buffer_size=2M
read_buffer_size=2M
max_connect_errors=10
low_priority_updates=1
# Try number of CPU's*2 for thread_concurrency
thread_concurrency=4
myisam_sort_buffer_size=64M
log-bin
server-id=1
long_query_time=5

default-character-set = tis620
character_set_client = tis620
##character_set_connection = tis620
##character_set_database = tis620
##character_set_results = tis620
character_set_server = tis620
##character_set_system = utf8
##collation_connection = tis620_thai_ci
##collation_database = tis620_thai_ci
collation_server = tis620_thai_ci

ทำการ force connection charset ครับ
mysql_query(“SET NAMES tis620”);
หลังจาก mysql_connect();

ต้องแก้โค้ด php เหรอครับ ? รบกวนขอคำอธิบายนิดนึงครับ

โค้ด php ตัวนี้ใช้ได้ปรกติกับเครื่องอื่นครับผม เป็นเฉพาะอันนี้เครื่องเดียวเลย

แก้ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆ ลืมตั้ง charset ในตัว my.cnf เพิ่ม

ยินดีที่แก้ปัญหาได้ครับ

lol

ใช่ครับ แก้โค้ดตามที่ คุณ sheroku บอกครับ หากไม่ได้ระบุไว้ใน my.cnf ค่าเริ่มต้นคือ latin นะครับ
ถ้าระบุใน my.cnf ก็ใส่ตามนี้ครับ

init_connect=‘SET collation_connection = tis620_thai_ci’
init_connect=‘SET NAMES tis620’