หาคนติดตั้ง ระบบ mail gateway

ประกอบด้วย

  • ระบบกรองสแปมเมล์ขาเข้า
  • ระบบกรองสแปมเมล์ขาออก (กัน user ส่ง spam)
  • ทำงานรวมกับ Hhmailserver Postfix Exim… ได้
  • เชื่อมต่อ Spam Experts ได้
  • เน้น OS Linux
    และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ติดต่อ inbox หรือไลน์ ID : 0911637763

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.