Lifetime Technology ผู้ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ


#1

หลังจากที่ Lifetime Technology ได้ทำการเชื่อมต่อ NIX ภายในประเทศด้วยวงจร 100Gbps และ IIG ขนาด 1Gbps เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้มีลูกค้าทั้งในประต่างประเทศให้ความสนใจบริการเป็นจำนวนมาก ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทจึงตั้งเป้าลุยตลาด NIX/IIG อย่างเต็มรูปแบบในปี 2019 นี้หลังจากได้ใบอนุญาตจาก กสทช. ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

บริการต่างๆของ Lifetime Technology
** บริการ Lifetime IDC COLOCATION SERVICE
** บริการ Lifetime CDN
** บริการ LifeTime NIX 1G
** บริการ LifeTime NIX 100G
** บริการ Hosting

สนใจสอบถามบริการได้ทาง
โทรศัพท์ วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00- 17.00 : 021500466
Line วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00- 24.00 : @lifetimetechnology
E-Mail ทุกวัน 09.00 - 24.00: [info@lifetime-technology.com]
Website :https://www.lifetime-technology.com/telecom-service/internet-data-center