บริษัทไลฟ์ไทม์เทคโนโลยีจำกัด โดยคุณพิมงคล ท้าวภิบาล พร้อมลุยธุจกิจอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ (Lifetime Technology BY Mr.Phimongkong Thoaphiban : International Internet Gateway IIG )

หลังจากที่ บริษัทไลฟ์ไทม์ เทคโนโลยี จำกัด (Lifetime Technology Co.,Ltd) โดย คุณพิมงคล ท้าวภิบาล (Mr.Phimongkon Thaophiban) ได้ขอรับใบอนุญาตจากณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่ 2 ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตเลขที่ NTC/INT/IT/001/2562

คุณพิมงคล ท้าวภิบาล กล่าวว่า “ เราพร้อมลุยธุรกิจอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ มีคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลายที่เราจะขายเพี่่อเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อไปต่างประเทศในค่าบริการถูกลง ทำให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตของไทยดีขึ้น มีรูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย อินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG) เป็นเสมือนทางเชื่อมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไปสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ หรือ จุดที่วงจรอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เชื่อมต่อกับวงจรอินเทอร์เน็ตในประเทศอื่นๆ เพื่อที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการออนไลน์ต่างๆ”

ทั้งนี้ ทาง คุณพิมงคล ท้าวภิบาล เปิดเผยว่า หาก ผู้ให้บริการ ISP ใดสนใจสามารถติดต่อได้ช่องทางต่อไปนี้อีเมล์ sales@lifetime-technology.com โทรศัพท์ 02-1500466

สำนักงานนนทบุรีตั้งอยู่ที่ เลขที่ 89 อาคาร Cosmo Office Park ชั้น7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

https://lifetime-idc.com/th/home-th/

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.