ใครรับทำรายการซื้อ License โปรแกรม จากนอกไหมครับ

มันมีโปรแกรม ที่ผมอยากซ์้อ แล้วผมซื้อหลายรอบโดน ตีเงินคืนมาแล้ว สองรอบ รอเงินคืน ก็นาน ลองทำรายการใหม่ก็ ไม่สำเร็จ
ใครรับบ้างครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.