อยากปรึกษา วิธีแก้ httpd dead but pid file exists

httpd dead but pid file exists ที่ webserver
สั่ง restart เครื่องหรือ restart service ยังไง httpd ก็ไม่ up

ท่านใดเคยเจอปัญหานี้บ้างครับ

CentOS 2.6.18-8.el5
httpd-2.2.3-31.el5.centos

ขอบคุณครับ

ไปดู log แล้วยังครับ? /var/log/httpd/error_log

ไม่ทราบว่าอย่างนี้ปรกติไหมครับ ตรง /var/log/httpd/error.log
error_log
[Sun Apr 29 04:05:40 2012] [notice] Digest: generating secret for digest authentication …
[Sun Apr 29 04:05:40 2012] [notice] Digest: done
[Mon Apr 30 08:47:27 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Apr 30 08:47:29 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Apr 30 09:07:10 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Apr 30 09:14:17 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Apr 30 09:15:57 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Apr 30 09:51:01 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Apr 30 09:53:39 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)

ใน /var/run/ ไม่มี httpd ครับ

ต้องแก้ไขยังไงดีครับ

ลองสั่ง yum update httpd ดูก่อนครับ
error log ที่ให้มาไม่ได้ช่วยอะไรเลย - -’

file system มี error หรือเปล่า
ลอง touch /var/run/xxx ดูว่า สร้างไฟล์ได้หรือเปล่า

pid ใน config ของผมอยู่ตรงนี้ครับ
[root@xxxx run]# grep PidFile /etc/httpd/conf/httpd.conf

PidFile: The file in which the server should record its process

PidFile run/httpd.pid

[root@xxxxx /var/run/]# ls -la httpd.pid
ไม่มี file นี้อยู่ครับ
ผมลองสร้าง ไฟล์เปล่า httpd.pid ใน /var/run/ แล้วสั่ง restart service ไฟล์ที่สร้างจะหายไปเอง

  • สั่ง restart service httpd ยังไม่ up เหมือนเดิมครับ
  • สั่ง yum install httpd ก็ไม่ไห้ update version

CentOS 5.0 Final ครับ

yum update httpd แล้วเป็นแบบนี้ครับ

Transaction Check Error:
file /etc/pki/tls/certs/Makefile from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /etc/pki/tls/openssl.cnf from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/asn1parse.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/ca.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/ciphers.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/crl.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/crl2pkcs7.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/dgst.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/dhparam.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/dsa.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/dsaparam.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/ec.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/ecparam.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/enc.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/errstr.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/gendsa.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/genrsa.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/nseq.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/ocsp.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/openssl.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/pkcs12.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/pkcs7.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/pkcs8.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/req.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/rsa.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/rsautl.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/s_client.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/s_server.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/s_time.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/sess_id.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/smime.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/speed.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/spkac.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/sslpasswd.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/sslrand.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/verify.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/version.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man1/x509.1ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man5/config.5ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man5/x509v3_config.5ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5
file /usr/share/man/man7/des_modes.7ssl.gz from install of openssl-0.9.8e-22.el5_8.3 conflicts with file from package openssl-0.9.8b-8.3.el5

Error Summary

ที่ไม่ให้อัดเดท httdp มันขึ้นว่าอะไรเหรอครับ

64 หรือ 32 bit ครับ? สภาพเหมือนจะเป็น 64bit แต่ดันลง lib 32bit ไว้แล้วมันชนกัน

สั่ง ลบ package ที่มีปัญหาไปก่อนครับ
rpm -e [COLOR=#333333]openssl-0.9.8b-8.3.el5
จากนั้นค่อย update httpd[/COLOR]

openssl อยู่ดีๆ ไปลบลบไม่ได้นะครับ - -’ lib สำคัฯของเครื่องเลย

ลอง

rpm -qa --queryformat “%{NAME}.%{ARCH}
” | grep openssl

นอกจากจะ format ลงใหม่ ต้องแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ downtime มา 2-3 วันแล้ว

ได้ประมาณนี้ครับ
openssl.i686
openssl.x86_64
openssl-devel.i386
openssl-devel.x86_64
openssl097a.x86_64

แต่ก่อนหน้านี้ใช้งานไม่มีปัญหาอะไรนะครับ พอดีมาดูแลต่อเขา เหมือนกัน

ถ้ามั่นใจว่าใช้ software ปกติ ไม่ได้ compile อะไรพิสดาร

yum remove *.i?86 openssl097a.x86_64

แล้วลอง update ดูครับ

ผมสงสัยว่า rpm -qa --queryformat "%{NAME}.%{ARCH}
" | grep openssl
ได้ประมาณนี้
openssl.i686
openssl.x86_64
openssl-devel.i386
openssl-devel.x86_64
openssl097a.x86_64

แล้ว rpm -qa มันเป็น
openssl-0.9.8b-8.3.el5
openssl-0.9.8b-8.3.el5
ขึ้นมาสองอัน

คือมันผิดปรกติอะไรหรือเปล่าครับ

มันคือ i686 กับ x86_64 ไงครับ ปกติมันไม่บอก เลยต้องใช้ queryformat มาแก้

พอ yum remove *.i?86 openssl097a.x86_64
มันขึ้นมาอย่างนี้ครับ

Dependencies Resolved

=============================================================================
Package Arch Version Repository Size

Removing:
GConf2 i386 2.14.0-9.el5 installed 4.6 M
GConf2-devel i386 2.14.0-9.el5 installed 643 k
ImageMagick i386 6.2.8.0-3.el5.4 installed 11 M
NetworkManager-glib i386 1:0.6.4-6.el5 installed 18 k
ORBit2 i386 2.14.3-4.el5 installed 726 k
ORBit2-devel i386 2.14.3-4.el5 installed 1.8 M
SDL i386 1.2.10-8.el5 installed 538 k
SDL-devel i386 1.2.10-8.el5 installed 2.2 M
Xaw3d i386 1.5E-10.1 installed 311 k
Xaw3d-devel i386 1.5E-10.1 installed 333 k
alsa-lib i386 1.0.12-3.el5 installed 1.1 M
apr i386 1.2.7-11 installed 259 k
apr-util i386 1.2.7-6 installed 155 k
aspell i386 12:0.60.3-7.1 installed 2.7 M
at-spi i386 1.7.11-2.fc6 installed 894 k
at-spi-devel i386 1.7.11-2.fc6 installed 1.4 M
atk i386 1.12.2-1.fc6 installed 855 k
atk-devel i386 1.12.2-1.fc6 installed 881 k
audiofile i386 1:0.2.6-5 installed 256 k
audit-libs i386 1.3.1-1.el5 installed 74 k
avahi i386 0.6.16-1.el5 installed 683 k
avahi-glib i386 0.6.16-1.el5 installed 9.6 k
beecrypt i386 4.1.2-10.1.1 installed 255 k
boost i386 1.33.1-10.el5 installed 2.4 M
boost-devel i386 1.33.1-10.el5 installed 26 M
bzip2-devel i386 1.0.3-3 installed 76 k
bzip2-libs i386 1.0.3-3 installed 65 k
cairo i386 1.2.4-1.fc6 installed 1.1 M
cdparanoia-libs i386 alpha9.8-27.2 installed 112 k
chillispot i386 1.1.0-1 installed 198 k
compat-glibc i386 1:2.3.4-2.26 installed 3.4 M
compat-libgcc-296 i386 2.96-138 installed 162 k
compat-libstdc+±296 i386 2.96-138 installed 256 k
compat-libstdc+±33 i386 3.2.3-61 installed 716 k
control-center i386 1:2.16.0-14.el5 installed 8.1 M
coolkey i386 1.0.1-16.el5 installed 201 k
coolkey-devel i386 1.0.1-16.el5 installed 49 k
cracklib i386 2.8.9-3.1 installed 139 k
cryptsetup-luks i386 1.0.3-2.2.el5 installed 1.2 M
cups-libs i386 1:1.2.4-11.5.el5 installed 299 k
curl i386 7.15.5-2.el5 installed 463 k
curl-devel i386 7.15.5-2.el5 installed 637 k
cyrus-sasl i386 2.1.22-4 installed 4.6 M
cyrus-sasl-devel i386 2.1.22-4 installed 3.5 M
cyrus-sasl-lib i386 2.1.22-4 installed 289 k
cyrus-sasl-plain i386 2.1.22-4 installed 31 k
db4 i386 4.3.29-9.fc6 installed 2.0 M
db4-devel i386 4.3.29-9.fc6 installed 7.3 M
dbus i386 1.0.0-6.el5 installed 1.2 M
dbus-devel i386 1.0.0-6.el5 installed 97 k
dbus-glib i386 0.70-5 installed 441 k
devhelp i386 0.12-9.el5 installed 548 k
device-mapper i386 1.02.13-1.el5 installed 1.3 M
distcache i386 1.4.5-14.1 installed 241 k
e2fsprogs-libs i386 1.39-8.el5 installed 201 k
eel2 i386 2.16.1-1.el5 installed 1.1 M
eel2-devel i386 2.16.1-1.el5 installed 221 k
elfutils-libelf i386 0.125-3.el5 installed 80 k
esound i386 1:0.2.36-3 installed 279 k
evolution i386 2.8.0-33.el5 installed 35 M
evolution-data-server i386 1.8.0-15.el5 installed 9.9 M
evolution-data-server-devel i386 1.8.0-15.el5 installed 3.4 M
expat i386 1.95.8-8.2.1 installed 158 k
expat-devel i386 1.95.8-8.2.1 installed 368 k
firefox i386 1.5.0.9-10.el5.centos installed 36 M
fontconfig i386 2.4.1-6.el5 installed 360 k
freetype i386 2.2.1-16.el5 installed 612 k
freetype-devel i386 2.2.1-16.el5 installed 890 k
gail i386 1.9.2-1.fc6 installed 1.1 M
gail-devel i386 1.9.2-1.fc6 installed 62 k
gaim i386 2:2.0.0-0.28.beta5.el5 installed 17 M
gamin i386 0.1.7-8.el5 installed 358 k
gd i386 2.0.33-9.3.fc6 installed 552 k
gd-devel i386 2.0.33-9.3.fc6 installed 325 k
gdbm i386 1.8.0-26.2.1 installed 45 k
gdbm-devel i386 1.8.0-26.2.1 installed 76 k
gettext i386 0.14.6-4.el5 installed 3.8 M
ghostscript i386 8.15.2-9.1.el5 installed 18 M
glib i386 1:1.2.10-20.el5 installed 336 k
glib2 i386 2.12.3-2.fc6 installed 2.3 M
glib2-devel i386 2.12.3-4.el5_3.1 installed 7.0 M
glibc i686 2.5-12 installed 12 M
glibc-devel i386 2.5-12 installed 4.6 M
gmp i386 4.1.4-10.el5 installed 1.7 M
gmp-devel i386 4.1.4-10.el5 installed 1.6 M
gnome-desktop i386 2.16.0-1.el5.centos.1 installed 1.9 M
gnome-desktop-devel i386 2.16.0-1.el5.centos.1 installed 173 k
gnome-keyring i386 0.6.0-1.fc6 installed 860 k
gnome-mag i386 0.13.1-1.fc6 installed 247 k
gnome-media i386 2.16.1-3.el5 installed 5.2 M
gnome-menus i386 2.16.0-2.fc6 installed 521 k
gnome-panel i386 2.16.1-6.el5 installed 10 M
gnome-panel-devel i386 2.16.1-6.el5 installed 170 k
gnome-pilot i386 2.0.13-16 installed 1.7 M
gnome-utils i386 1:2.16.0-3.el5 installed 8.5 M
gnome-vfs2 i386 2.16.2-4.el5 installed 4.7 M
gnome-vfs2-devel i386 2.16.2-4.el5 installed 2.4 M
gnutls i386 1.4.1-2 installed 812 k
gpm i386 1.20.1-74.1 installed 306 k
gpm-devel i386 1.20.1-74.1 installed 34 k
gstreamer i386 0.10.9-3.el5 installed 1.4 M
gstreamer-plugins-base i386 0.10.9-6.el5 installed 1.4 M
gtk+ i386 1:1.2.10-56.el5 installed 2.3 M
gtk2 i386 2.10.4-16.el5 installed 19 M
gtk2-devel i386 2.10.4-16.el5 installed 17 M
gtk2-engines i386 2.8.0-3.el5 installed 929 k
gtkhtml3 i386 3.12.0-1.fc6 installed 2.8 M
gtkspell i386 2.0.11-2.1 installed 55 k
hal i386 0.5.8.1-19.el5 installed 1.0 M
hal-devel i386 0.5.8.1-19.el5 installed 39 k
hesiod i386 3.1.0-8 installed 20 k
hesiod-devel i386 3.1.0-8 installed 25 k
httpd-devel i386 2.2.3-31.el5.centos.2 installed 514 k
krb5-devel i386 1.5-17 installed 3.9 M
krb5-libs i386 1.5-17 installed 1.3 M
kudzu-devel i386 1.2.57.1.13-1.el5.centos installed 253 k
lcms i386 1.15-1.2.2 installed 372 k
libICE i386 1.0.1-2.1 installed 106 k
libICE-devel i386 1.0.1-2.1 installed 36 k
libIDL i386 0.8.7-1.fc6 installed 198 k
libSM i386 1.0.1-3.1 installed 46 k
libSM-devel i386 1.0.1-3.1 installed 19 k
libX11 i386 1.0.3-8.el5 installed 2.7 M
libX11-devel i386 1.0.3-8.el5 installed 770 k
libXScrnSaver i386 1.1.0-3.1 installed 11 k
libXScrnSaver-devel i386 1.1.0-3.1 installed 5.9 k
libXTrap i386 1.0.0-3.1 installed 35 k
libXTrap-devel i386 1.0.0-3.1 installed 225
libXau i386 1.0.1-3.1 installed 28 k
libXau-devel i386 1.0.1-3.1 installed 6.6 k
libXaw i386 1.0.2-8.1 installed 680 k
libXaw-devel i386 1.0.2-8.1 installed 307 k
libXcomposite i386 0.3-5.1 installed 11 k
libXcomposite-devel i386 0.3-5.1 installed 3.9 k
libXcursor i386 1.1.7-1.1 installed 53 k
libXcursor-devel i386 1.1.7-1.1 installed 17 k
libXdamage i386 1.0.3-2.1 installed 9.0 k
libXdamage-devel i386 1.0.3-2.1 installed 2.4 k
libXdmcp i386 1.0.1-2.1 installed 30 k
libXdmcp-devel i386 1.0.1-2.1 installed 6.8 k
libXevie i386 1.0.1-3.1 installed 19 k
libXevie-devel i386 1.0.1-3.1 installed 3.8 k
libXext i386 1.0.1-2.1 installed 74 k
libXext-devel i386 1.0.1-2.1 installed 46 k
libXfixes i386 4.0.1-2.1 installed 19 k
libXfixes-devel i386 4.0.1-2.1 installed 8.7 k
libXfont i386 1.2.2-1.fc6 installed 484 k
libXfont-devel i386 1.2.2-1.fc6 installed 51 k
libXfontcache i386 1.0.2-3.1 installed 7.4 k
libXfontcache-devel i386 1.0.2-3.1 installed 2.2 k
libXft i386 2.1.10-1.1 installed 78 k
libXft-devel i386 2.1.10-1.1 installed 23 k
libXi i386 1.0.1-3.1 installed 42 k
libXinerama i386 1.0.1-2.1 installed 8.3 k
libXmu i386 1.0.2-5 installed 120 k
libXmu-devel i386 1.0.2-5 installed 67 k
libXpm i386 3.5.5-3 installed 79 k
libXrandr i386 1.1.1-3.1 installed 17 k
libXrandr-devel i386 1.1.1-3.1 installed 10 k
libXrender i386 0.9.1-3.1 installed 46 k
libXrender-devel i386 0.9.1-3.1 installed 13 k
libXres i386 1.0.1-3.1 installed 19 k
libXres-devel i386 1.0.1-3.1 installed 3.3 k
libXt i386 1.0.2-3.1.fc6 installed 360 k
libXt-devel i386 1.0.2-3.1.fc6 installed 513 k
libXtst i386 1.0.1-3.1 installed 20 k
libXtst-devel i386 1.0.1-3.1 installed 224
libXv i386 1.0.1-4.1 installed 17 k
libXvMC i386 1.0.2-2.1 installed 28 k
libXvMC-devel i386 1.0.2-2.1 installed 4.7 k
libXxf86dga i386 1.0.1-3.1 installed 22 k
libXxf86dga-devel i386 1.0.1-3.1 installed 5.4 k
libXxf86misc i386 1.0.1-3.1 installed 12 k
libXxf86misc-devel i386 1.0.1-3.1 installed 2.9 k
libXxf86vm i386 1.0.1-3.1 installed 19 k
libXxf86vm-devel i386 1.0.1-3.1 installed 4.7 k
libacl i386 2.2.39-1.1 installed 24 k
libacl-devel i386 2.2.39-1.1 installed 129 k
libaio i386 0.3.106-3.2 installed 31 k
libart_lgpl i386 2.3.17-4 installed 153 k
libart_lgpl-devel i386 2.3.17-4 installed 72 k
libattr i386 2.4.32-1.1 installed 14 k
libattr-devel i386 2.4.32-1.1 installed 42 k
libbonobo i386 2.16.0-1.fc6 installed 1.7 M
libbonobo-devel i386 2.16.0-1.fc6 installed 2.1 M
libbonoboui i386 2.16.0-1.fc6 installed 1.2 M
libbonoboui-devel i386 2.16.0-1.fc6 installed 962 k
libcap i386 1.10-26 installed 43 k
libcap-devel i386 1.10-26 installed 11 k
libcroco i386 0.6.1-2.1 installed 354 k
libdaemon i386 0.10-5.el5 installed 48 k
libdrm i386 2.0.2-1.1 installed 28 k
libdrm-devel i386 2.0.2-1.1 installed 266 k
libfontenc i386 1.0.2-2.2.el5 installed 23 k
libgcc i386 4.1.1-52.el5 installed 71 k
libgcrypt i386 1.2.3-1 installed 338 k
libglade2 i386 2.6.0-2 installed 254 k
libglade2-devel i386 2.6.0-2 installed 334 k
libgnome i386 2.16.0-6.el5 installed 3.3 M
libgnome-devel i386 2.16.0-6.el5 installed 429 k
libgnomecanvas i386 2.14.0-4.1 installed 800 k
libgnomecanvas-devel i386 2.14.0-4.1 installed 487 k
libgnomecups i386 0.2.2-8 installed 215 k
libgnomeprint22 i386 2.12.1-9.el5 installed 1.3 M
libgnomeprintui22 i386 2.12.1-6 installed 1.0 M
libgnomeprintui22-devel i386 2.12.1-6 installed 577 k
libgnomeui i386 2.16.0-5.el5 installed 3.1 M
libgnomeui-devel i386 2.16.0-5.el5 installed 2.2 M
libgpg-error i386 1.4-2 installed 187 k
libgsf i386 1.14.1-6.1 installed 258 k
libgtop2 i386 2.14.4-3.el5 installed 440 k
libgtop2-devel i386 2.14.4-3.el5 installed 93 k
libicu i386 3.6-5.9 installed 12 M
libidn i386 0.6.5-1.1 installed 586 k
libjpeg i386 6b-37 installed 267 k
libjpeg-devel i386 6b-37 installed 310 k
libmng i386 1.0.9-5.1 installed 424 k
libmng-devel i386 1.0.9-5.1 installed 229 k
libnotify i386 0.4.2-6.el5 installed 87 k
libogg i386 2:1.1.3-3.el5 installed 24 k
libogg-devel i386 2:1.1.3-3.el5 installed 237 k
liboil i386 0.3.8-2.1 installed 507 k
libpng i386 2:1.2.10-7 installed 566 k
libpng-devel i386 2:1.2.10-7 installed 423 k
librsvg2 i386 2.16.1-1.el5 installed 425 k
libselinux i386 1.33.4-2.el5 installed 129 k
libselinux-devel i386 1.33.4-2.el5 installed 273 k
libsepol i386 1.15.2-1.el5 installed 236 k
libsilc i386 1.0.2-2.fc6 installed 1.0 M
libsoup i386 2.2.98-2.el5 installed 367 k
libstdc++ i386 4.1.1-52.el5 installed 904 k
libtermcap i386 2.0.8-46.1 installed 11 k
libtermcap-devel i386 2.0.8-46.1 installed 54 k
libtheora i386 1.0alpha7-1 installed 1.1 M
libtiff i386 3.8.2-7.el5 installed 726 k
libtiff-devel i386 3.8.2-7.el5 installed 1.2 M
libusb i386 0.1.12-5.1 installed 51 k
libuser i386 0.54.7-2.el5.1 installed 1.5 M
libuser-devel i386 0.54.7-2.el5.1 installed 227 k
libutempter i386 1.1.4-3.fc6 installed 36 k
libvolume_id i386 095-14.5.el5 installed 30 k
libvorbis i386 1:1.1.2-2 installed 1.2 M
libvorbis-devel i386 1:1.1.2-2 installed 2.1 M
libwmf i386 0.2.8.4-10.1 installed 1.4 M
libwnck i386 2.16.0-4.fc6 installed 517 k
libxkbfile i386 1.0.3-3.1 installed 143 k
libxklavier i386 3.0-3.el5 installed 423 k
libxml2 i386 2.6.26-2.1.2 installed 1.5 M
libxml2-devel i386 2.6.26-2.1.2 installed 10 M
libxslt i386 1.1.17-2 installed 1.8 M
lockdev i386 1.0.1-10 installed 21 k
lockdev-devel i386 1.0.1-10 installed 20 k
mesa-libGL i386 6.5.1-7.2.el5 installed 26 M
mesa-libGL-devel i386 6.5.1-7.2.el5 installed 939 k
metacity i386 2.16.0-8.el5 installed 9.5 M
mkinitrd i386 5.1.19.6-1 installed 883 k
mysql i386 5.0.22-2.1 installed 5.5 M
mysql-devel i386 5.0.22-2.1 installed 5.5 M
nautilus-cd-burner i386 2.16.0-7.el5 installed 1.7 M
nautilus-extensions i386 2.16.2-6.el5 installed 31 k
ncurses i386 5.5-24.20060715 installed 2.7 M
ncurses-devel i386 5.5-24.20060715 installed 4.8 M
neon i386 0.25.5-5.1 installed 201 k
net-snmp-libs i386 1:5.3.1-14.el5 installed 2.8 M
netpbm i386 10.35-6.fc6 installed 318 k
netpbm-devel i386 10.35-6.fc6 installed 369 k
newt i386 0.52.2-9 installed 236 k
newt-devel i386 0.52.2-9 installed 173 k
nspr i386 4.6.5-1.el5 installed 243 k
nss i386 3.11.5-1.el5 installed 1.7 M
nss_db i386 2.2-35.1 installed 1.6 M
nss_ldap i386 253-3 installed 3.2 M
numactl i386 0.9.8-2.el5 installed 87 k
openldap i386 2.3.27-5 installed 578 k
openldap-devel i386 2.3.27-5 installed 5.6 M
openssl i686 0.9.8b-8.3.el5 installed 3.2 M
openssl-devel i386 0.9.8b-8.3.el5 installed 4.3 M
openssl097a x86_64 0.9.7a-9 installed 2.1 M
pam i386 0.99.6.2-3.14.el5 installed 2.2 M
pam-devel i386 0.99.6.2-3.14.el5 installed 495 k
pam_ccreds i386 3-5 installed 32 k
pam_krb5 i386 2.2.11-1 installed 242 k
pam_passwdqc i386 1.0.2-1.2.2 installed 51 k
pam_pkcs11 i386 0.5.3-23 installed 758 k
pam_smb i386 1.1.7-7.2.1 installed 66 k
pango i386 1.14.9-3.el5.centos installed 783 k
pango-devel i386 1.14.9-3.el5.centos installed 1.6 M
parted i386 1.8.1-4.el5 installed 1.3 M
pciutils-devel i386 2.2.3-4 installed 99 k
pcsc-lite-devel i386 1.3.1-7 installed 31 k
pcsc-lite-libs i386 1.3.1-7 installed 34 k
perl i386 4:5.8.8-10 installed 28 M
pilot-link i386 2:0.11.8-16 installed 930 k
popt i386 1.10.2-37.el5 installed 121 k
postgresql-libs i386 8.1.4-1.1 installed 493 k
pygtk2-devel i386 2.10.1-8.el5 installed 10 M
python-devel i386 2.4.3-19.el5 installed 12 M
readline i386 5.1-1.1 installed 336 k
readline-devel i386 5.1-1.1 installed 390 k
redhat-lsb i386 3.1-12.2.EL.el5.centos installed 22 k
rpm-devel i386 4.4.2-37.el5 installed 3.5 M
rpm-libs i386 4.4.2-37.el5 installed 2.0 M
rpmforge-release i386 0.3.4-1.el4.rf installed 14 k
ruby-devel i386 1.8.5-5.el5 installed 1.5 M
ruby-libs i386 1.8.5-5.el5 installed 5.0 M
scim-bridge-gtk i386 0.4.5-7.el5 installed 70 k
scim-libs i386 1.4.4-39.el5 installed 1.2 M
scim-qtimm i386 0.9.4-5 installed 182 k
slang i386 2.0.6-4.el5 installed 813 k
slang-devel i386 2.0.6-4.el5 installed 1.7 M
sqlite i386 3.3.6-2 installed 411 k
startup-notification i386 0.8-4.1 installed 67 k
subversion i386 1.4.2-2.el5 installed 7.6 M
tcp_wrappers i386 7.6-40.2.1 installed 237 k
totem i386 2.16.4-2.el5 installed 4.9 M
unixODBC i386 2.2.11-7.1 installed 1.8 M
valgrind i386 1:3.2.1-6.el5 installed 26 M
wireless-tools i386 1:28-2.el5 installed 176 k
xdelta i386 1.1.3-20 installed 233 k
xmlsec1 i386 1.2.9-8.1 installed 513 k
xmlsec1-devel i386 1.2.9-8.1 installed 3.5 M
xorg-x11-xtrans-devel i386 1.0.1-1.1.fc6 installed 283 k
zlib i386 1.2.3-3 installed 77 k
zlib-devel i386 1.2.3-3 installed 248 k
Removing for dependencies:
libtorrent x86_64 0.12.6-1.el4.rf installed 11 M
rtorrent x86_64 0.8.0-1.el4.rf installed 1.4 M

Transaction Summary

Install 0 Package(s)
Update 0 Package(s)
Remove 326 Package(s)

Is this ok [y/N]:

update httpd แล้ว install openssl ไปอีกทีใช่ไหมครับ

update httpd เสร็จแล้ว
restart service httpd ยัง fail อยู่เลยครับ ต้องตรวจสอบยังไงดีครับ

ผมสมสัยว่า error ข้างล่างมันคืออะไรเหรอครับ
[root@ ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Mon Apr 30 10:36:45 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Apr 30 10:36:46 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Apr 30 11:49:29 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Apr 30 14:06:05 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Tue May 01 14:44:52 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Tue May 01 14:45:42 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Tue May 01 14:46:16 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed May 02 11:26:48 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed May 02 11:26:50 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed May 02 11:27:14 2012] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)

[notice]

มันไม่ใช่ error ครับ

แก้ยังไงต่อดีครับ ผมไปไม่ถูกจริงๆ update httpd และ openssl ได้แล้ว