รับเมล์จาก hotmail ไม่ได้

มันขึ้นว่า

Delivery Status Notification (Delay)

Action: delayed
Status: 4.4.7
Will-Retry-Until: Sat, 26 Sep 2009 02:50:21 -0700