รับซื้อ HDD 146GB SCSI 68 pin

018-9486156

เอาไปทำไร…มีของ IBM เก่าเก็บอยู่ / หาเจอยกให้ฟรี (หากเจอนะ/แต่ไม่รับประกันว่าจะหาเจอไหม๊)

ขอบคุณใส่เครื่องรุ่นเก่าครับ

เจอแต่ 73GB

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.