Flush tables

ใช้คำสั่ง SHOW Status; ใน MySql แล้ว มีแสดงผลค่านี้ขึ้นมาหมายถึงอะไรครับ

Flush tables: 1

ขอบคุณครับ

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/flush.html

FLUSH ชำระล้าง… flush table ก็คงจะเป็นชำระล้าง(มั้ง) หากต้องการ clear ข้อมูลพวก buffer ที่ไม่ได้ใช้หากเข้า ssh ได้ก็มีอีกอันครับ

service mysqld restart

service mysqld restart
Shutting down MySQL…

ขอบคุณทั้ง สองท่านครับ

เข้ามาขอบคุณด้วยครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก 1 เรื่อง