ปิด ไม่ให้ firewall block การเข้า ssh ทำไงหรือครับ

คือ ลง Redhat เรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหา ไม่สามารถ ssh เข้าไปได้
ต้องไป ทำการปิด firewall ถึงจะ ssh ได้ service iptables stop
ไม่ทราบว่าจะปิด firewall เฉพาะ ตรง ssh ให้มันเปิด ได้ทำไงหรือครับ

เปิด tcp port 22 (ทำเหมือน port httpd 80) copy สร้างมาอีกบรรทัดแล้วใส่ port 22

iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --destination-port 22 --syn -j ACCEPT