เจอ fail ตอน boot เครื่อง

For older kernels, make sure you have done ‘modprobe i2c-proc’!