ขาย เครื่อง DELL R630

DELL R630

CPU E5-2673v3 2.4Ghz Turbo speed 3.2GHz 12 Core 2 ตัว = 24 Core
RAM 128GB 16GB 8 แผง
RAID H730P 1GB cache รองรับ Disk 2.5 8 ลูก
SSD DELL 480GB SATA 4 ลูก RAID 10
Power Supply 750W 2 หน่วย
ราง ใส่ Rack
หน้ากาก
ราคา 61,000 บาท

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.