บริการ Dedicated Colocation และ VPS ราคาถูก ที่ สิงคโปร์ @ (Equinix SG1) | AsapServer

บริการ Dedicated Colocation และ VPS ราคาถูก ที่ สิงคโปร์ @ (Equinix SG1) | AsapServer

Dedicated Server: เริ่มต้น 2500บาท/เดือน

CPU: E3-12xx, E5-26xx, Dual E5-26xx, AMD EPYC 72xx, Dual AMD EPYC 72xx
RAM: 16GB - 512GB
SSD: เริ่มต้น 400GB (Intel SSD) บางสเปครองรับ NVMe
Lan Port: 1Gbps (20TB) 50Mbps Dedicated หรือ 100Mbps Dedicated | หากต้องการ 250Mbps - 10Gbps (กรุณาสอบถาม)

Colocation: เริ่มต้น 2500บาท/เดือน (ให้บริการรับวางที่ Equinix SG1)

ขนาด 1U: 2500บาท/เดือน
ขนาด 2U: 5000บาท/เดือน
ขนาด 3U: 7500บาท/เดือน
Lan Port: 1Gbps (20TB) 50Mbps Dedicated หรือ 100Mbps Dedicated | หากต้องการ 250Mbps - 10Gbps (กรุณาสอบถาม)

ติดต่อสอบถาม
LINE: @832uasij

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.