สอบถามเรื่องการโดดนยิง Ddos ครับ

สมมุติว่าหากเราโดนโจมตี แต่ idc บล๊อค การเชื่อมต่อ inter (แต่ภายในประเทศปกติ) และตัวระบบที่ใช้งานทุกอย่างทำงานปกติ แค่ผู้ใช้งานนอกประเทศไม่สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ หรือ บางกรณี service บางอย่างไม่สามารถเชื่อมต่อภายนอกได้ เช่น google recaptcha เป็นต้น

แบบนี้นับว่าเป็นการโดนยิงแล้วดับไหมครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.