พี่ท่านใดรับที่วาง cs 1u ตรง G มั้งครับ ทำกบครับ ขอราคา