ต้องการ CPU หลายตัว

ต้องการ CPU ใครมีแจ้งราคามาหน่อยครับ ที่เบอร์ 086-ห้า 11889แปด
2x E5645
2x X5690
2x E5-2670v2
1x E5-2643

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.